Den 12 oktober 2010 fick barnkliniken i Skövde ett positivt EHEC-svar från ett 4-årigt barn, som insjuknat den 2 oktober med blodig diarré och buksmärtor. Barnet var då överfört till barnkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra på misstanke om invagination för eventuell operation. Samtidigt vårades två andra något yngre barn i Skövde, det ena med diarréorsakad uttorkning och det andra med hemolytisk anemi och njurpåverkan, det vill säga ett HUS-syndrom. Båda dessa barn gick i samma förskolegrupp som det första barnet i samhället Vinninga utanför Lidköping.

Både barn och personal positiva

Det dehydrerade barnet blev också EHEC-positivt medan HUS-barnet trots upprepad provtagning varit EHEC-negativt. EHEC-prover togs också på alla familjemedlemmar till de sjuka och på alla övriga barn i förskolegruppen och på personalen. Ytterligare tre barn på förskolan var då positiva och en av personalen. Två av dessa nya barn hade haft lindriga magsymtom tidigare, det ena så tidigt som den 29 september. Det är osäkert om detta varit EHEC-relaterat eller inte. Den sjuka i personalen hade fått magsymtom den 8 oktober. Fyra familjemedlemmar, både föräldrar och syskon, befanns vara positiva, varav en symtomfri förälder till det EHEC-negativa HUS-barnet. Dessutom insjuknade en förälder i blodig diarré utan att bli EHEC-positiv. Familjefallen har hittills tolkats som person till person smitta sekundärt till de sjuka barnen. De EHEC-positiva barnen har fått vara hemma från förskolan.

Ny rutin innebar faecesodling för EHEC

Tillsammans med miljöförvaltningen i Lidköpings kommun startades en utredning. Att smittkällan skulle funnits på förskolan misstänktes. Men alla sjuka och smittade barn var från skolans storbarnsgrupp (cirka 40 st. 3-5-åringar) och inte från småbarngruppen (cirka 30 st. 1-3-åringar), trots att avdelningarna hade gemensamt kök. Ingen mat från veckorna innan sjukdomsfallen fanns sparad. Genomgång av den aktuella matsedeln tillsammans med enkätsvar från barnens föräldrar har primärt inte inneburit något misstänkt födoämne. Smittskyddsenheten i Skövde besökte förskolan och hade möten med både personal och föräldrar för att informera.
Efter detta verkade situationen för en tid lugn. Inga nya fall konstaterades trots ökad uppmärksamhet i samhället och på berörda vårdcentraler. Dessutom infördes en rutin som inte funnits i Skaraborg tidigare, nämligen att EHEC nu ingår som rutin vid faecesodling på alla barn upp till 10 års ålder, oavsett blodig diarré eller inte.

Typning visade på ovanlig typ

Typning av den aktuella EHEC-stammen har visat på O153 (eae-positiv, VT1-negativ, VT2-positiv), en i Sverige ovanlig typ. Under oktober-november har det konstaterats ytterligare ett par EHEC-fall i närheten, men utan uppenbar epidemiologisk koppling och de var av andra typer.
Den 30 oktober insjuknade ett nytt barn i EHEC med HUS-syndrom. Detta barn kom från förskolans småbarnsgrupp. I detta läge sammankallades en epidemiledningsgrupp med deltagande från Smittskyddsenheten i Västra Götaland, Lidköpings kommun (miljöförvaltningen och förskolan), barnkliniken på Kärnsjukhuset i Skövde, primärvården i Lidköping, mikrobiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, länsveterinären i Västra Götalands län, Jordbruksverket och Smittskyddsinstitutet.
En mer detaljerad kartläggning av livsmedelsleverantörerna till förskolan har startats och det finns resonemang kring andra möjliga smittkällor i barnens närhet, utan att ännu komma närmare en lösning. Alla barn i småbarngruppen är nu också provtagna och inga nya fall har hittats där.

Oklart vad som orsakat smittan

Något i förskolan ter sig vid en första anblick som den sannolikaste smittkällan, men vad mer specifikt som kan ha orsakat smittan är fortsatt oklart.
Vinninga ligger i en jordbruksbygd med många djurbesättningar i omgivningen och flera av barnen kommer från lantgårdar. Annat gemensamt än förskolan kan inte uteslutas. Provtagning på utvalda djurbesättningar skulle därför vara av värde. Orten har en enda affär och det kan även finnas andra gemensamma aktiviteter som utredningen inte lyckats spåra. En del av barnen umgås dessutom även privat.

Läs mer om EHEC här.

/Peter Nolskog
Bitr. smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen