I slutet av oktober 2010 diagnostiseras ett fall av akut hepatit A hos en anställd vid en förskola i Östersund. Personen insjuknade i början av oktober, men provtogs först efter ikterusdebut i slutet av oktober. Analyser visar anti-HAV IgM+, IgG+ och PCR+ i feces. Personen, som inte har varit utomlands under inkubationstiden och tidigare inte är vaccinerad mot hepatit A, tjänstegör vid alla fem avdelningar på en stor förskola med cirka 80 barn. Ingen påtaglig förändrad sjuklighet har påvisats bland personal eller barn vid den aktuella förskolan under hösten.

Flera IgG positiva

Omgående provtas och vaccineras samtliga barn och anställda. Bland cirka 100 provtagna påvisas 26 personer som är IgG positiva, varav 22 barn. Alla är IgM negativa. Vaccination eller sannolikt tidigare genomgången hepatit A infektion kan förklara sju av de positiva IgG reaktionerna. Vid vidare smittspårning av ett 80-tal personer i familjerna till de IgG positiva barnen påvisas ytterligare 10 IgG positiva, varav tre fall hos ovaccinerade barn. IgM analyser på dessa inväntas.

Smittspridning har förekommit på förskolan

Sammanfattningsvis ser det ut som att smittspridning förekommit på förskolan. Oväntat många IgG positiva barn påvisades i relation till endast ett fall med akut sjukdom hos en anställd personal. Därför reanalyseras alla IgG positiva fynd. Flera av de IgG positiva barnen har återkommit till förskolan efter utrikesresor under sensommaren, men i nuläget finns det inte information om något fall med akut sjukdom hos dessa.

Läs mer om hepatit A här.

/Micael Widerström
Smittskyddsläkare, Jämtlands Läns Landsting