I mitten av november månad upptäcktes något fler fall av cryptosporidios än förväntat i Jämtland. Tidigare under hösten rapporterades ovanligt många fall av cryptosporidios i hela landet med livsmedel som trolig smittkälla. Inledningsvis misstänktes livsmedel vara orsak även till de sporadiska fallen i Jämtland. Att fallen av cryptosporidios upptäcktes tidigt i Jämtland beror på att det mikrobiologiska laboratoriet på Östersunds sjukhus sedan hösten 2008 har en ökad observans för Cryptosporidium vid analysen av cystor- och maskägg i avföringsprover.

En enkät från Smittskyddsinstitutet (SMI) skickades ut av Smittskyddsenheten i Jämtland till de initialt knappt 10-tal insjuknade för att få information om vad de ätit och druckit, men svaren var inte tillräckliga för att kunna dra några slutsatser om smittkälla.

Utredning pågår för att identifiera orsak till kontamination av dricksvatten

Intensifierad provtagning av personer som nyinsjuknat i magsjuka påbörjades vecka 47 då det stod klart att anmärkningsvärt många stannade hemma från arbetet på grund av magsjuka. Resultaten från dessa provtagningar visade den 26/11 att majoriteten var positiva för Cryptosporidium och att samtliga var negativa för andra tarmpatogener. Samma dag kom information från sjukvårdsrådgivningen att en stor majoritet av de som insjuknat med magsjuka var bosatta i Östersunds kommun. Därmed stärktes misstanken om att dricksvatten kunde vara orsak till utbrottet och kommunens miljökontor fattade samma kväll beslutet att utfärda rekommendationer om att koka dricksvattnet i Östersund i syfte att undvika att fler insjuknade i cryptosporidios. Prover för vattenanalys skickades under helgen till SMI som visade sig positiva för Cryptosporidium. Ett omfattande utredningsarbete pågår i samarbete mellan Vatten Östersund, Östersunds kommun, Vattenkatastrofgruppen (VAKA) och länsstyrelsen för att identifiera orsaken till att vattnet kontaminerades.

Fortsatt provtagning av vatten och sjuka invånare

I nuläget pågår en fortsatt provtagning av vattnet och av invånare som insjuknat i magsjuka. Vattenprover från Östersund skickas fortlöpande till SMI för analys och därefter artbestämning. Man har under utredningen funnit ett område där halten av Cryptosporidium är hög.

Det två vanligaste arterna av Cryptosporidium är Cryptosporidium hominis och Cryptosporidium parvum. I isolat från ett antal insjuknade personer har arten Cryptosporidium hominis påvisats.

Läs mer om crypotosporidiuminfektion här

/Margareta Löfdahl, Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet
Johan Wiström, Micael Widerström, Smittskydd och Vårdhygien, Jämtlands läns landsting