Från mitten av november 2009 till och med januari har nio fall med akut hepatit B upptäckts i Göteborg hos personer med pågående intravenöst narkotikamissbruk eller i ett av fallen, en partner till en missbrukare. Tre av personerna har en klarlagd epidemiologiskt koppling, men för övriga fall är smittkällan ännu okänd. Av åtta fall med pågående intravenöst missbruk är sex män. Samtliga använder amfetamin och har delat injektionsverktyg med andra missbrukare eller använt samma blandningskopp. Fem av fallen har även en känd hepatit C.

En omfattande smittspårning pågår via Infektionskliniken med bistånd av Smittskyddsenheten. Vidare har information om den pågående smittspridningen av hepatit B förmedlats via olika kontakter till missbrukare beträffande symtom vid akut hepatit. Och ett intensifierat arbete pågår bland vårdenheter som har kontakt med missbrukare för blodprovstagning och vaccination mot hepatit B. Även andra smittskyddsenheter i landet har informerats i de fall där smittspårning gett indikation på möjlig smittkälla eller sekundär smittspridning. Typning av de aktuella hepatit B-virusstammarna pågår men resultatet är ännu inte klart.

/Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen