Under 2009 skedde en marginell minskning med sex procent av antalet TBE-fall i Sverige och totalt anmäldes 210 fall. En majoritet av dessa, 199 personer, hade smittats i Sverige.

Områden där smitta skett

Under 2009 höll sig sjukdomen i princip till samma utbredningsområde som tidigare år. De flesta fallen smittades i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter både vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar (se karta).

Ovanligt få fall smittades under året längre söderut längs Östersjökusten, ett fåtal i Kalmars län, men inga fall längs kusten i Östergötlands län. Det rapporterades fall runt hela Vättern och med undantag av de norra delarna kring nästan hela Vänern. Ett fåtal personer brukar varje säsong smittas på Västkusten och under 2009 anmäldes liksom förra året dessutom ett par fall så långt norrut som från norra Bohuslän.

I likhet med de senaste åren smittades ett fåtal fall längs Blekingekusten och i östra Skåne.

Under året smittades ett par personer strax söder om gränsen till Gävleborgs län. Det rapporterades fall från samma område även 2008, alltså verkar nu TBE ha etablerat sig där.

Förra årets uppseendeväckande händelse, med en person från Västerbotten som insjuknade efter att endast befunnit sig inom länets gränser inom inkubationstiden upprepades, men denna gång på kusten i Västernorrland.

Av de utlandssmittade hade fem personer smittats på Åland, en i Schweiz, en i Italien och en i Serbien-Montenegro.

Ålders- och könsfördelning bland de smittade

Under 2009 var det som vanligt en något större andel, 56 procent män som insjuknade i TBE. Männen var fler i nästan alla åldersgrupper, speciellt i de låga åldrarna var de procentuellt sett dominerande. Medelåldern var 46 år (de smittade var i åldersspannet 3 till 87 år) och två tredjedelar av de sjuka var i åldersgruppen 30 till 69 år.

Generellt ökande antal TBE-fall under 2000-talet

Under 2000-talet som helhet har det skett en ökning av antalet TBE-fall. Lägsta siffran under perioden var 101 fall (2003) och högsta 224 fall (2008). I genomsnitt har det inträffat ca 150 fall årligen. Under 1990-talet låg den siffran på 60-80 fall per år.

Ökningen beror förmodligen på en kombination av flera faktorer som till exempel en ökad observans, både bland läkare och allmänhet samt ändrat beteende hos människor. Inget tyder än så länge på att den lilla nedgång som observerades under 2009 skulle vara inledningen på en trend som innebär en mer ihållande minskning av antalet fall.

Skyddsåtgärder mot fästingbett

Om du vistas i en miljö med mycket fästingar, använd stövlar och långbyxor med byxbenen nedstoppade i stövelskaften. En skjorta, nedstoppad i byxlinningen ger också ett gott skydd.

TBE-vaccination kan rekommenderas till fast boende och sommarboende samt personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk (se karta).
Även resenärer som skall vistas på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa bör vaccineras.

/Marika Hjertqvist, epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet