Nu utökas rapporteringen av vinterkräksjukan på Smittskyddsinstitutets (SMI) hemsida. Sedan flera år redovisas varje vecka antalet diagnostiserade fall av norovirus vid landets mikrobiologiska laboratorier i diagramform. Som en följd av att merparten av prov med misstänkt vinterkräksjuka också undersöks för närvaron av sapovirus, finns det skäl att inkludera även detta virus i rapporteringen. Sapovirus tillhör liksom norovirus familjen Calicivirus. Symtombilden för sapovirus liknar mycket det man ser vid norovirusinfektion med kräkningar, diarré och allmän sjukdomskänsla. Tidigare ansågs sapovirus främst drabba små barn, men när nu allt fler patientprov från alla åldersgrupper analyseras med avseende på sapovirusinfektion, blir fynden bland vuxna allt fler.

För att få en bättre överblick över den geografiska fördelningen av till SMI inrapporterade fynd av calicivirus, planerar SMI att framöver även inkludera denna information i calicivirusrapporten.

Nästa calicivirusrapport publiceras imorgon, fredagen den 5 mars

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap