Haemophilus influenzae förekommer normalt i näsan hos små barn. Bakterien var tidigare en fruktad orsak till hjärnhinneinflammation hos barn under fem år. Vaccination mot infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib) infördes i Sverige 1993 med tre doser vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Därefter ges inga påfyllnadsdoser.

Smittskyddsinstitutet (SMI) genomförde 1997 och 2007 studier av antikroppsförekomst i serumprover från ett urval av befolkningen för att studera immunitetsläget mot de infektioner som ingår i vaccinationsprogrammet. Här presenteras resultat för Haemophilus influenzae. Tidigare har resultat för kikhosta presenterats ( länk ).

Aktuella immunitetsläget i befolkningen

Antikroppar mot Hib (anti-Hib) är skyddande. Effekterna av vaccination på antikroppsnivåerna (anti Hib EU/ml) har visat sig vara små i ett befolkningsperspektiv. Studieresultaten visar att mediannivån av antikroppar mot Hib i befolkningen år 2007 var oförändrad (0,50 EU/ml) jämfört med 1997.

Exponeringen av Hib i befolkningen har också minskat, vilket återspeglas i en större andel sera utan mätbara antikroppsnivåer hos vuxna år 2007 (20 %) jämfört med 1997 (17 %), (p=0,009). Detta förklarar att andelen sera med koncentrationer över den internationellt accepterade nivån för skydd, 0,15 EU/ml, var signifikant lägre hos barn 2007 (74 %) jämfört med 1997 (78 %), (p=0,034).

Orsakerna till de små förändringarna i antikroppsnivåer i befolkningen kan vara att vaccinationsprogrammet i relativt liten utsträckning påverkat bärarskap och cirkulation av Hib i samhället. Immuniteten hos befolkningen upprätthålls troligen genom naturliga lindriga infektioner. Effekten av vaccinationsprogrammet är dock stor på rapporterad sjukdom hos barn.

Invasiv sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ b

Innan Hib-vaccinet 1993 inkluderades i vaccinationsprogrammet var medelincidensen av invasiv Hib-sjukdom 34 per 100 000 invånare. Incidensen sjönk därefter snabbt för att 2008 vara 0,16 per 100 000 invånare. Fortfarande ses en signifikant nedåtgående trend i befolkningen.

Medianåldern för invasiv sjukdom har ökat från 2 år och 4 månader 1987-1991 till 69 år 2008, vilket visar att det framförallt är bland barn som sjukdomen minskat. I enstaka fall förkommer det dock invasiv sjukdom hos fullt vaccinerade barn.

Konsekvenser för vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet har i relativt liten utsträckning påverkat bärarskap och cirkulation av Hib i samhället men har bidragit till en sjunkande incidensen av invasiv Hib-sjukdom, särskilt hos barn.

Studieresultaten ger stöd åt det nuvarande vaccinationsprogrammet. Det är idag inte motiverat att införa ytterligare påfyllnadsdoser av Hib-vaccin efter grundvaccinationen, men det är viktigt att följa utvecklingen av immunitetsläget i befolkningen noggrant.

Mer om detta kan du läsa här

Läs mer om vaccin mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) här

/Hans Hallander, Smittskyddsinstitutet