För att tidigt identifiera och följa epidemier behövs nya metoder för att övervaka smittsamma sjukdomar. Under de närmaste åren kommer därför nya system som snabbt kan identifiera sjukdomsutbrott att kartläggas i EU-projektet Triple-S. I projektet deltar 24 organisationer från 14 europeiska länder, däribland Sverige.

De flesta övervakningssystem som finns idag gäller redan kända sjukdomar. De är inte anpassade att upptäcka nya hot mot folkhälsan. För att stärka förmågan att hitta nya hot har ett antal länder utvecklat så kallad syndromövervakning. I dessa system inhämtas uppgifter om patienter med olika sjukdomssymtom från olika källor så som akutmottagningar, läkemedelsförsäljning, samtal till sjukvårdsupplysningar, webbsökningar och veterinärmedicin. Med hjälp av syndromövervakning kan man i nära realtid identifiera ovanliga anhopningar av syndrom och följa spridningen av smittsamma sjukdomar och miljöhot. I förlängningen kan man begränsa antalet smittade och döda.

Syndromövervakningssystem granskas och utvärderas

Projektet Triple-S kommer att granska och utvärdera europeiska syndromövervakningssystem. Programmet finansieras av EU-kommissionen och deltagande organisationer och omfattar en inventering av befintliga och föreslagna syndromövervakningssystem. Projektet kommer också att ge vetenskaplig och teknisk vägledning för syndromövervakning av människors och djurs hälsa. Triple-S-projektets syfte är att öka kapaciteten att upptäcka och följa förväntade och oväntade hälsorelaterade händelser.

Smittskyddsinstitutets (SMI) huvudsakliga uppgift i Triple-S är att ansvara för spridningen av forskningsresultat, både till forskarsamhället, till andra smittskyddsorganisationer och till beslutsfattare i Europa. Denna uppgift utgör ett av totalt sex delprojekt. SMI har genom detta ansvar en central roll i projektet.

Projektet har ett insynsråd för att säkerställa kvaliteten. Nedanstående organisationer ingår i detta:

• Health and Consumer Directorate General of the European Commission (DG Sanco)
• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
• World Health Organization Europe (WHO/Europe)
• International Society for Disease Surveillance (ISDS).

Läs mer på projektwebbplatsen:

http://www.syndromicsurveillance.eu/

/Anette Hulth, Smittskyddsinstitutet