Som tidigare redogjorts för i bland annat EPI-Aktuellt (se länkar nedan) har det under 2010 pågått ett nosokomialt utbrott av vancomycinresistenta enterockocker (VRE) inom Landstinget Västernorrland. Det startade i februari på Sundsvalls sjukhus som snabbt fick utbrottet under kontroll. Via en ännu icke diagnostiserad bärare spreds det dock till Sollefteå sjukhus där utvecklingen blev mer långdragen.

Motåtgärder baserade på erfarenheter från tidigare svenska utbrott i Stockholm, Halland och Västerås infördes. Åtgärderna innefattade dels utbildning om smittvägar, hygienrutiner och om antibiotikatryckets betydelse för spridning av resistenta bakterier, dels isolering av kända bärare och screening av avdelningar med kända inneliggande bärare. I början av sommaren verkade utbrottet klinga av, men dessvärre visade sig detta bara vara tillfälligt. Nya fall upptäcktes efter sommaren i Sollefteå. I oktober inträffade åter fall på Sundsvalls sjukhus, så gott som helt begränsade till Infektionskliniken. Efter upplysning om problemet på flera nivåer, och kraftfullare implementering av tidigare initierade åtgärder, sågs en stadig minskning av antalet fall under vintern. I februari 2011 var man åter nere i ett lågt antal fall, endast två fall rapporterades under hela februari.

Flera fall rapporterade under mars månad

Under mars månad har det hela dessvärre tagit en ny vändning och ett ökande antal nya fall har anmälts, såväl på Infektionskliniken i Sundsvall (preliminärt sju fall) som på sjukhuset i Sollefteå (preliminärt tre fall). Länets tredje sjukhus, sjukhuset i Örnsköldsvik, har inga kända fall. Totalt rapporterades 60 fall under 2010. I och med denna ”nystart” av utbrottet under 2011 har redan preliminärt 18 fall rapporterats hittills i år.

Typningsresultat talar för stor spridning inom sjukhusen

Alla isolat är Enterococcus faecium med vanB-gen, alltså VRE. Inom den epidemiologiska utredningen görs typningar med hjälp av pulsfältsgelelektrofores vid SMI. Typningarna visar att en helt dominerande andel av isolaten tillhör samma typ kallad SE-EfmB-1001. Detta talar otvetydigt för en omfattande spridning inom sjukhusen, som uppenbarligen ännu inte kunnat stoppas.

Det nuvarande läget gör att angränsande län bör vara medvetna om att VRE-utbrottet i Västernorrland inte längre kan bedömas vara under kontroll.

Tidigare artiklar i EPI-Aktuellt:

18 mars 2010, Utbrott av VRE och ESBL i Västernorrland

16 september 2010, Nya fall av VRE på Sollefteå sjukhus

Läs SMIs sjukdomsinformation om vancomycinresistenta enterokocker här

/Lars Blad, Biträdande smittskyddsläkare, Landstinget Västernorrland
Barbro Olsson-Liljequist, Smittskyddsinstitutet