Ett bortglömt hot under pandemin

Under 2009 glömdes den tidigare så omskrivna fågelinfluensan nästan bort på grund av influensapandemin, men infektionen har fortsatt drabbat både fåglar och människor, främst i Sydostasien och Nordafrika. I figur 1 visas de antal fall som årligen rapporterats till WHO sedan 2003, och hur många av de insjuknade som avlidit.

Figur 1

Smittan finns kvar

Under senare år har de flesta fallen hos människa rapporterats från Indonesien och Egypten. Av de 33 fall som rapporterades under perioden 1 januari- 11 april 2011 har 22 inträffat i Egypten. Totalt har sedan 2003 320 av 549 insjuknade (58 procent) avlidit, men andelen skiljer sig mellan olika regioner. I Indonesien har 145 av 176 (82 procent) avlidit medan 46 av141 (33 procent) avlidit i Egypten. Orsaken till denna skillnad är inte klar, men möjligen skulle olika subtyper av fågelinfluensan i olika regioner kunna ge olika svår sjukdom.

En nygammal infektion

Naturlig värd för influensavirus är sjöfåglar. Hos dem infekteras tarmen med viruset, men de blir inte sjuka. Det finns mer än 80 olika undertyper av influensa som kan infektera sjöfåglar och en av dem kallas H5N1. Sjöfåglar kan smitta fjäderfä med H5N1. Hos dessa fåglar omvandlas viruset så att det kan ge en mycket svår infektion, så kallad ”fågelpest”. Genom omvandlingen utvecklar fågelinfluensaviruset förmåga att infektera alla kroppens celler och inte bara dem i luftvägar och tarm. I stort sett alla infekterade hönsfåglar avlider.

Fågelpesten har länge varit känd och fruktad, men det första utbrottet där människor smittades inträffade 1997 i Hongkong. Fågelinfluensan visade sig behålla förmågan att förökas kraftigt i många cellslag och gav mycket svår sjukdom även hos människor. Arton personer insjuknade och sex avled i Hongkong. Alla smittades genom nära fågelkontakt. Virus spreds sedan både bland tam- och vildfåglar i Sydostasien, och 2003 inträffade på nytt fall bland människor, främst i Vietnam. 2003-2005 inträffade sporadiska fall på olika ställen i Sydostasien, och 2006 spreds sjukdomen till Europa. Infekterade och döda fåglar hittades över i stort sett hela Europeiska kontinenten. Fall bland människor inträffade bara i Turkiet och Azerbadjan.

Efter 2006 har fall utanför de endemiska områdena i Sydostasien och Afrika varit relativt sällsynta även bland fåglar, men viruset finns kvar. Hittills har viruset inte spritts mellan människor utom i ett par mycket speciella fall. För att ett nytt influensavirus ska kunna spridas effektivt måste det kunna binda till celler i de övre luftvägarna. H5N1 har muterat och delvis blivit mera människoanpassat men ännu inte fått den förmågan. Vi vet inte om de förändringar som behövs överhuvudtaget är möjliga, men så länge det inte är uteslutet är fortsatt vaksamhet mot viruset viktig.

Här kan du läsa Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om fågelinfluensa.

/Annika Linde, statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet