Som en del av Socialstyrelsens projekt God hygienisk standard i vården har ett dokument tagits fram som förtydligar vad lagens krav innebär för olika verksamheter. Förtydligandet ska utgöra ett stöd för vårdgivare och verksamhetsansvariga i det egna kvalitetsarbetet när det gäller att förebygga och begränsa vårdrelaterade infektioner. Det ska också vara ett stöd för Socialstyrelsens tillsyn och för smittskyddsläkarnas arbete att följa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning.

Här hittar du dokumentet