Hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar drabbar många olika grupper i Sverige, som alla har specifika behov när det gäller förebyggande insatser. Därför ställs det krav på ett mer mångfacetterat förebyggande arbete på alla samhällets nivåer: nationell, regional och lokal nivå.

2006 antog riksdagen en samlad nationell strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar (prop: 2005/06:60). Strategin är baserad på en FN-deklaration kallad UNGASS-deklarationen. Smittskyddsinstitutet har redovisat Sveriges förebyggande arbete i UNGASS-rapporten ”Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige”. Smittskyddsinstitutet, Enheten för hivprevention och sexuell hälsa, har det samlade nationella uppdraget att främja förebyggande insatser och följa upp arbetet.

Resultatet av den senaste UNGASS-rapporten från 2010 visar i korthet:

  • Landstingen bör bli bättre på att erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning inklusive erbjudande om hivtestning
  • Lågtröskelmottagningar inklusive sprutbyte för intravenösa missbrukare är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot hiv och hepatiter
  • Den pågående spridningen av hiv och STI i gruppen män som har sex med män visar att riktade insatser fortsatt är nödvändiga
  • Andelen unga och unga vuxna med riskbeteende ökar. Detta avspeglar sig bland annat i den pågående klamydiaepidemin

Läs mer om UNGASS-rapporten:
http://www.smi.se/publikationer/hivprevention-och-sexuell-halsa/ungass-/

Fullängdsversion av UNGASS-rapporten på engelska:
http://www.smi.se/upload/Publikationer/hivsexprev/UNGASS/UNGASS_eng.pdf

Sammanfattning av UNGASS-rapporten på svenska:
http://www.smi.se/upload/Publikationer/hivsexprev/UNGASS/UNGASS_webb.pdf

Kontaktpersoner:

För frågor om förebyggande arbete: Monica Ideström 08-457 37 17, Enheten för Hivprevention och sexuell hälsa

För frågor om epidemiologi: Katarina Widgren 08-457 23 65, Enheten för Epidemiologi och Utvärdering