Under 2010 anmäldes totalt 334 fall av EHEC-infektion varav 194 fall var inhemskt smittade. Detta är det högsta antalet inhemskt smittade EHEC-fall sedan 2005 då det stora så kallade salladsutbrottet inträffade i Västsverige (läs mer om utbrottet här ). Den nedåtgående trend för inhemsk incidens som noterats de senaste åren bröts därmed 2010. Regional incidens av inhemskt smittade fall varierar mellan åren beroende på om något län har haft en ovanlig ökning av fall eller ej. Vanligen är incidensen högre i södra Sverige än i de norra delarna.

Utbrott på förskola i Västra Götaland

Det största EHEC-utbrottet under 2010 inträffade under hösten på en förskola i Lidköpings kommun, Västra Götaland. Totalt insjuknade 12 personer, såväl förskolebarn, familjemedlemmar som personal. Flera fick vårdas på sjukhus och två av barnen drabbades av den svåra njur- och blödningskomplikationen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom). Orsaken till utbrottet identifierades inte, men hygienrutinerna skärptes för att förhindra fler fall (läs mer om utbrottet här ).

Mer utförlig information om det epidemiologiska läget för EHEC-infektion under 2010 finns att läsa här .

Här finns Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om EHEC-infektion

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet