Socialstyrelsen har reviderat diagnoskoder för vissa typer av antibiotikaresistens: MRSA (Meticillnresistenta Stafylokockus aureus), ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) och VRE (vancomycinresistenta enterokocker). Nya resistenskoder är: för MRSA U82.1, för ESBL U82.2 och för VRE U83.0.

Idag saknas fungerande system för att beskriva och beräkna de konsekvenser som antibiotikaresistens orsakar patienten, sjukvården och samhället. I avvaktan på anpassade system är det viktigt att dokumentera vidtagna vårdåtgärder och att registrera diagnoser som exempelvis MRSA, ESBL och VRE. På det sättet kan diagnoserna inkluderas i den rapportering som varje år görs av den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården till Socialstyrelsen. Rapportering av diagnoser för antibiotikaresistens sker enligt det svenska systemet ICD-10-SE som är en svensk översättning av diagnoskoder från WHO.

Om väl diagnoserna för resistens är dokumenterade kommer det nationellt harmoniserade IT-baserade ”Infektionsverktyget” som är under utveckling att underlätta kartläggning av resistensproblematikens omfattning. Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner. Här kan du läsa mer om infektionsverktyget.

Klicka här för att se de revideringar som Socialstyrelsen gjort.

/Johan Struwe, Smittskyddsinsititutet