Lagom till årets badsäsong publicerar EU sin rapport över badvattenkvaliteten i de olika medlemsländerna. Badvattenprovtagningen regleras av badvattendirektivet 2006/7/EC, vilket implementerades i svensk lagstiftning till badsäsongen 2008. I Sverige fanns under badsäsongen 2010 461 så kallade EU-bad, 254 kustbad respektive 207 inlandsbad som provtogs enligt direktivet.

För baden görs två olika bedömningar avseende vattenkvaliteten, både enligt det tidigare direktivet från 1976 som håller på att fasas ut och det nya från 2006. I enlighet med det nya direktivet ska en bedömning göras baserad på data från de fyra senaste badsäsongerna. I det tidigare direktivet bedömdes badvattnets kvalitet per år. I nuläget finns inte kompletta data för samtliga bad och därför görs en bedömning också enligt övergångsregler. Detta gör att baden under en övergångsperiod kan få två olika bedömningar beroende på vilket bedömningssystem som används.

Enligt bedömningen baserad på det äldre direktivet nådde 76,1% av baden upp till de strängaste kriterierna efter badsäsongen 2010, medan 97,4% nådde den näst högsta nivån. Inom den högsta och näst högsta nivån tillåts inga otjänliga prov. Elva bad, 2,4 % hade ett eller flera otjänliga prov under säsongen.

51,8% av baden kunde bedömas enligt det nya direktivet. Av dessa fick 74,5% bedömningen utmärkt, 18,4% bedömningen bra, 4,2 % bedömningen tillfredsställande samt 2,9 % bedömningen dåligt.

Analysresultat från badsäsongen 2011 finns på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se .

Rapporten för hela EU samt information om övriga länders badvattenkvalitet finns på följande länk: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2011.html

/Anneli Carlander, Smittskyddsinstitutet