När en patient på ett äldreboende uppvisar diffusa symtom som trötthet eller förvirring uppstår ofta frågan om symtomen kan bero på en urinvägsinfektion. För att ta reda på detta tas då ibland en urinodling men på äldreboenden kan upp till hälften av de fullt friska boende ha bakterier i urinen. De är då ofarliga och ger inte några besvär. Sådan så kallad asymptomatisk bakteriuri, ABU, ska inte heller antibiotikabehandlas. Förekomsten av ABU gör det svårt att veta om nya symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte.

Ny studie undersöker samband

I en nyligen genomförd studie undersöktes om det finns ett samband mellan bakterier i urinen och nytillkomna, diffusa symtom bland patienter på äldreboenden. Symtom registrerades och urinprov togs från 651 patienter på äldreboenden i Västra Götaland. Studien visade att urinodlingar inte förklarar symtomen som trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, sveda vid vattenkastning eller täta urinträngningar hos patienter på äldreboenden. Det fanns överlag inte något statistiskt samband mellan ovan beskrivna symtom och fynd av bakterier i urinen när man tog hänsyn till förekomst av symtomfria bärare av bakterier i urinen. Ett möjligt undantag är en beskrivning av att inte vara sig lik de sista en till tre månaderna, med samtidigt fynd av Escherichia coli i urinen.

Bättre diagnostiska markörer

Studien belyser behovet av diagnostiska markörer som skulle kunna komplettera eller ersätta urinodling vid urinvägsinfektion med diffusa symtom hos äldre. Sådana markörer skulle kunna minska onödig antibiotikaförskrivning som både kan ge upphov till biverkningar för den enskilda patienten samt driva på resistensutvecklingen. De senaste årens snabba ökning av ESBL-bildande urinvägsbakterier visar på vikten av klok antibiotikaanvändning vid urinvägsinfektioner.

Författare till studien är Pär Daniel Sundvall, distriktsläkare i Västra Götalands landsting. Hela studien går att ta del av här:

Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes. Sundvall PD, Ulleryd P, Gunnarsson RK. BMC Fam Pract. 2011 May 19;12(1):36. PMID: 21592413.

http://www.biomedcentral.com/1471-2296/12/36

/Karin Tegmark-Wisell, Karin Wahlberg, Smittskyddsinstitutet

Christer Norman, Stramarådet vid Smittskyddsinstitutet