SMI:s enhet för hivprevention och sexuell hälsa har publicerat "Att förebygga hiv och STI: Kunskapsunderlag och vägledning för förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna”. Publikationen tar upp preventionsaspekter såsom;

• metodik, kunskap och förhållningssätt i hälsofrämjande och förebyggande arbete
• kliniskt hälsofrämjande och förebyggande arbete
• egengranskning av det egna arbetet

Vägledningen vänder sig i första hand till alla inom hälso- och sjukvården som arbetar med unga och unga vuxna, och som inom ramen för detta kan bedriva hiv- och STI-prevention inklusive sex- och samlevnad. Att förebygga hiv och STI är en samproduktion mellan SMI och Socialstyrelsen och är den 2:a upplagan. Beställ den genom SMI:s webbutik:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/hivprevention-och-sexuell-halsa/att-forebygga-hiv-och-sti/

Nu finns också innehållet i broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner översatt till ytterligare fyra nya språk; albanska, persiska (faris), serbiska och tigrinja. Råd och fakta är förpackat som nerladdningsbara pdf-filer på sammantaget 13 olika språk. Faktabladen är till för utskrift och utdelning till allmänheten och finns att ladda ned här:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/hivprevention-och-sexuell-halsa/faktablad---rad-och-fakta/