Enterokocker är en grupp tarmbakterier som ofta är harmlösa och förekommer naturligt i den normala tarmfloran och i slemhinnor. Bakterien har dock blivit allt vanligare som orsak till sjukhusförvärvade infektioner som exempelvis urinvägsinfektioner, sårinfektioner och blodförgiftning. Ett särskilt bekymmer är de enterokocker som utvecklat resistens mot läkemedlet vancomycin, VRE. VRE är anmälningspliktigt sedan 2000. Konsekvenserna av en permanent ökad VRE-förekomst innebär på sikt fler svårbehandlade infektioner med ökad dödlighet, förlängda vårdtider och ökade kostnader.

VRE orsakade under 2008-2010 flera stora utbrott vid sjukhus i Halland, Västmanland och i Stockholm och för närvarande pågår ett utbrott i Västernorrland. Därför har Smittskyddsinstitutet tillsammans med Föreningen för medicinsk mikrobiologi och smittskyddsexperter, bland annat från Halland, Västmanland och Stockholm, tagit fram ett kunskapsunderlag med rekommendationer till vårdinrättningar och sjukhus för att minimera smittspridning av VRE. Rekommendationerna är baserade på erfarenheter från såväl utbrotten i Sverige som internationella erfarenheter. Genom att tillämpa liknande åtgärder som sammanfattas i SMI:s rekommendationer har man lyckats häva utbrotten i Halland, Västmanland och Stockholm (se nyhet nedan i veckans EPI-Aktuellt). En central faktor för ett framgångsrikt arbete tycks vara att man har en arbetsgrupp som arbetar utifrån en tydlig plan och arbetsfördelning.

Läs mer om eller ladda ned SMI:s kunskapsunderlag med rekommendationer här

/Karin Tegmark Wisell, Smittskyddsinstitutet