Neonatalvården idag ställer höga krav på väl fungerande hygienrutiner och ett högt hygienmedvetande. Barnen som vårdas där är känsliga och mottagliga för infektioner och vården är högteknologisk med invasiva katetrar, mätinstrument och andra främmande föremål som bryter barnets skyddande barriärer. Under senare år har flera neonatalavdelningar i Sverige drabbats av spridning av multiresistenta bakterier samt Serratia marcescens. S. marcescens är en gramnegativ oppurtinistisk bakterie som trivs i fuktiga miljöer. Den orsakar bland annat urinvägsinfektioner, nedre luftvägsinfektioner och bakteriemier. I en artikel i senaste numret av Eurosurveillance belyses vikten av tidigt insatta åtgärder för att lyckas stoppa ett utbrott av S. marcescens på neonatalintensivavdelningen på Pescara General Hospital i Italien.

Två barn avled

Under april 2011 behandlades ett nyfött barn för en sepsis orsakad av S. marcescens. Barnet tillfrisknade helt efter 11 dagars antibiotikabehandling. Tre dagar därefter utvecklade ytterligare fyra nyfödda sepsis som också visade sig vara orsakad av S. marcescens. Dessa fyra vårdades på samma sal som det första fallet. Två av dessa barn avled. Ett femte barn visade sig post mortem vara koloniserat med S. marcenscens. Barnen som dog hade alla en födelsevikt på < 1200g.

Tvålautomater smittkälla

För att identifiera smittkällor provtogs ett stort antal ytor och föremål i omgivningen. Även personal provtogs. Positiva odlingar för S. marcescens hittades i prov från två tvålautomater. Åtgärder som sattes in för att hindra fortsatt smittspridning var kohortvård av de infekterade barnen, intagningsstopp i 10 dagar, utökade omgivningsodlingar från andra närliggande enheter och rengöring eller byte av möjliga smittkällor i omgivningen som till exempel infusionsvätskor och rengöringsmedel.

Trolig smittväg var händer kontaminerade av infekterad tvål. Ingen typning av de positiva odlingarna ansågs nödvändig eftersom den epidemiologiska bilden var övertygande. Tidig klinisk misstanke i kombination med molekylärbiologisk diagnostik användes som underlag för att snabbt sätta in smittförebyggande åtgärder. Strikta hygienrutiner var centralt för att bryta den pågående transmissionen. Inga ytterligare fall har upptäckts och inga fler positiva odlingar från miljöprover har identifierats sedan april 2011.

Hela studien går att läsa i Eurosurveillance, volym 16, nummer 24, 16 Juni 2011

Ny svensk rapport

Socialstyrelsen har nyligen publicerat rapporten ”Smittspridning inom svensk neonatalvård”. I rapporten understryks, liksom i artikeln, vikten av att inom den högspecialiserade neonatalvården ständigt hålla en hög hygienisk standard.

Rapporten finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats här

/Inga Zetterqvist, Smittskyddsinstitutet