Sedan början av sommaren 2007 har sjukvården i Stockholm haft ett utbrott av VRE. Totalt har 721 fall hittats, av dessa är 395 (55%) fortfarande i livet. Majoriteten av stammarna har tillhört en klon med identiskt pulsfältsmönster (VanB-07-01).

Som ses i diagrammet har antalet nya fall per månad varit lågt i Stockholm sedan februari 2010.

Antalet VRE-fall fram till mitten av juni var 2010 26 st och 2011 23 st. Av årets fall hittades två i kliniska prov (urin och operationssår) och resterande i feces. Provtagningen för VRE under första kvartalet 2011 minskade med 28 procent jämfört med 2010. Antalet vårdtillfällen där patienter med känd VRE har vårdats minskade med 25 procent under samma tid.

Mot bakgrund av detta bedöms utbrottet vara över. Sporadiska sekundärfall förekommer i samband med vård av kända fall, men en ökande andel av de nydiagnostiserade fallen tillhör en annan PFGE-typ än den stam som dominerade under utbrottet. Se fördelning av nya VRE-fall nedan.

VRE-fall 2010 jan-maj 2011 jan-maj
E. faecium, van A 14 7
E. faecalis, van A 0 1
E. faecium, van B 12 14
varav VanB-07-01 12 5
Totalt antal fall 26 22

/Olle Aspevall, överläkare, Vårdhygien Stockholms län

Björn Eriksson, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm