Under 2010 års varma sommar sågs ett ökat antal inhemska fall med Vibrio-infektion. Totalt rapporterades 18 inhemska fall varav 11 med badsårsfeber och 7 med öroninflammation. Sommaren 2006, som också den var varm, rapporterades 23 inhemska fall med Vibrio-infektion. Av dessa insjuknade 8 med badsårsfeber.

Badsårsfeber är en sårinfektion

Badsårsfeber är en sårinfektion orsakad av vibriobakterier och i allvarligare fall kan sårinfektionen leda till blodförgiftning. För att undvika sårinfektion rekommenderas personer som har bensår eller andra öppna, vätskande sår att undvika utomhusbad. Detta gäller särskilt äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar. En öron-näsa-hals-infektion är inte en lika allvarlig infektion som badsårsfeber. Vibriobakterierna kräver behandling med bredspektrumantibiotika.

Bakterierna vanligast förekommande i sydsvenska vatten

Vibrio-infektion kan drabba framför allt de som badar i sydsvenska vatten, från västkusten och upp mot Stockholms skärgård. Vibriobakterier förkommer normalt främst i bräckt vatten men kan också återfinnas i sötvatten. Bakterierna gynnas av temperaturer över 20°C. Om temperaturen i vattnet varit över 20°C i en vecka kan man utgå från att vibriobakterier förekommer i de flesta vatten. Denna mikroorganism är inte en indikator på fekal förorening utan förekommer naturligt i miljön till skillnad från andra sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan tillföras badvattnet via till exempel avloppsbräddning, enskilda avlopp och ytavrinning.

Analys av badvatten ger falsk säkerhet

Då bakterien inte är en tillfällig förorening utan förekommer naturligt i vattnet ger provtagning och analys av badvattnet en falsk säkerhet. Förhållanden för tillväxt av bakterierna i vattnet kan snabbt ändras och ett negativt provsvar efter analys säger inget om förekomsten av bakterien ett dygn eller en vecka senare.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om badsårsfeber här

Läs mer detaljerad statistik för vibrioinfektioner här

/Anneli Carlander, Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet