Under de första sex månaderna 2011 har 305 fall av tbc rapporterats i Sverige, vilket är åtta procent färre än under samma tidsperiod 2010 då 331 fall rapporterades. Eftersom det stora flertalet fall kommer från länder med hög incidens av tuberkulos beror antalet fall i Sverige på migrationsflödet från dessa länder. Andelen av fallen som är födda i Sverige fortsätter att minska och är nu mindre än tio procent.

Tbc bland svenskfödda är så ovanligt att det finns stor risk att man bortser från diagnosen. Vid hosta som varar mer än tre veckor och allmänna sjukdomssymtom så som feber och viktnedgång är det viktigt att komma ihåg tbc som differentialdiagnos, även i den svenskfödda befolkningen. Bland svenskfödda personer är det framför allt äldre som utvecklar aktiv tbc efter att ha blivit smittade tidigare i livet, men också personer vars nära anhöriga kommer från länder med hög förekomst av tbc.

Antalet fall av tbc i Sverige har ökat kontinuerligt sedan 2003, men trots detta hör Sverige fortfarande till ett av de länder i världen som har lägst incidens. Det är viktigt att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige. Även i avsaknad av kliniska symtom på tbc är screening för latent tbc vid ankomsten till Sverige värdefull, dels för att ta ställning till eventuell profylaktisk behandling, dels för att ge information om symtom på aktiv tbc så att man snabbt vänder sig till läkare vid behov.

Detaljerad tuberkulosstatistik för första halvåret 2011 hittar du här

SMIs sjukdomsinformation om tuberkulos hittar du här

/Jerker Jonsson, Smittskyddsinstitutet