Under 2010 har det skett en kraftig ökning av antal rapporterade MRSA-fall i Kalmar län. Denna ökning är inte kopplad till något utbrott vare sig på något sjukhus eller någon annan vårdinrättning utan beror på riktad provtagning bland asylsökande. Av de 72 rapporterade fallen är 20 inhemskt smittade och resterande är utlandssmittade som upptäckts vid riktad provtagning.

Kalmar län har en landstingsdriven asylssjukvård med både fast och mobil mottagning. Alla asylsökanden erbjuds en hälsoundersökning och cirka 90 procent blir hälsoundersökta. Under slutet av 2010 från oktober månad fick Kalmar län en kraftig tillströmning av asylsökande med cirka 1000 personer som blev utplacerade på olika förläggningar i länet.

Undersökning för multiresistenta bakterier görs i de fall personen vårdats på en vårdinrättning någon gång under det senaste halvåret före ankomst till Sverige eller i de fall det är aktuellt med sjukhusvård, som till exempel vid graviditet. Odling görs frikostigt på sår eller eventuella hudlesioner.

Med denna begränsade provtagning har det under 2010 upptäckts 72 fall av MRSA i länet. 35 av fallen upptäcktes under november och december månad i samband med den kraftiga tillströmningen av asylsökande. Dominerande smittland är forna Jugoslavien med 27 fall.

Det är viktigt att ha välfungerande hygienrutiner på alla vårdinrättningar för att undvika en eventuell nosokomial smittspridning av MRSA.

/Claes Söderström, Smittskyddsläkare, Landstinget i Kalmar län