Rapporten från Kalmar tydliggör att pågående smittspridning av MRSA i ett landsting inte kan mätas genom att endast se till det totala antalet MRSA-fall som anmäls från det landstinget. Erfarenheter från Kalmar visar att en hög ambitionsnivå med riktad provtagning gör att fler, vanligen asymtomatiska fall, hittas och kan informeras.

I Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens rapporter ”Öppna jämförelser-hälso och sjukvård” redovisas hur många av totala antalet inhemskt smittade MRSA-fall som upptäckts genom riktad provtagning som en indikator. Detta för att undvika att fynd av utlandsförvärvad MRSA och generös provtagning ska framstå som något negativt vid beskrivning av situationen i landstingen.

/Tomas Söderblom och Johan Struwe, Smittskyddsinstitutet