I slutet av juli identifierades en karbapenemresistent Klebsiella pneumoniae som producerade karbapenemas av OXA-48-typ hos en patient i Malmö. Fyndet identifierades i rectumsekret vid screening-odling för multiresistenta bakterier som utfördes vid ankomsten till infektionskliniken i Malmö eftersom patienten vårdats i Rumänien. Detta är sannolikt det första fallet av ESBLCARBA av OXA-48-typ som påvisats i Sverige.

Isolatet endast känsligt för fosfomycin och amikacin

Isolatet var multiresistent och skickades till SMI för vidare karaktärisering av resistensmekanism och misstanke om ESBLCARBA. Sammantaget var isolatet resistent mot nästan alla testade antibiotika: karbapenemer, cefalosporiner och penicilliner samt gentamicin och ciprofloxacin. Isolatet var också låggradigt resistent mot colistin, men känsligt för fosfomycin och amikacin.

En variant av ESBLCARBA

ESBLCARBA är ett samlingsnamn för bakteriella enzymer som orsakar resistens mot i princip hela gruppen betalaktamer (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer). Dessa antibiotika utgör våra viktigaste behandlingsalternativ vid akut svår infektionssjukdom. OXA-48 är en variant av ESBLCARBA. Spridning av olika varianter av ESBLCARBA rapporteras i en allt snabbare takt från olika delar av världen och anses utgöra det största hotet vad gäller antibiotikaresistens. ESBLCARBA sprids inte bara via redan resistenta bakterier utan själva resistensgenerna kan också överföras mellan bakterier. Detta kan sannolikt förklara en snabb utbredning av dessa varianter hos en mängd olika bakteriearter.

Vårdrelaterade utbrott i flera europeiska länder

Vårdrelaterade utbrott av OXA-48 har beskrivits från bland annat Turkiet, Spanien, Irland och Frankrike. I Belgien har OXA-48 producerande Enterobacteriaceae orsakat utbrott på två olika sjukhus under första kvartalet 2011, och utgör nu den vanligaste varianten av ESBLCARBA i landet. Även i Tyskland och Frankrike är dessa enzymer de mest frekvent förekommande av de olika ESBLCARBA-varianterna.

Viktigt att screena patienter som vårdats utomlands för snabb identifiering av multiresistenta bakterier

Totalt har 27 svenska fall av ESBLCARBA verifierats i Sverige sedan 2007. Detta är däremot det första verifierade fallet av OXA-48 karbapenemas i Sverige och det sjunde fallet med ESBLCARBA-producerande Enterobacteriaceae i Skåne sedan mars 2011. Av de övriga sex fallen hade fem NDM-1 (New Delhi Metallobetalaktamas) och ett VIM (Verona Integron-kodat Metallobetalaktamas). Innan dess hade inga ESBLCARBA detekterats i Skåne. Samtliga patienter hade sjukhusvårdats utomlands, både i och utanför Europa, och isolaten hittades i screening-odlingar som togs när de sökte sjukvård i Skåne. Det är angeläget med snabb kommunikation från klinisk mikrobiologi till berörd vårdenhet respektive lokal hygienenhet vid fynd av Enterobacteriaceae med nedsatt känslighet för karbapenemer eftersom särskilda åtgärder för att motverka vårdrelaterad smittspridning måste initieras tidigt, även innan resistensmekanismen blivit känd.

Genetiska tester krävs för identifiering av OXA-48

För OXA-48 finns inga specifika fenotypiska tester, vilket gör att man är helt beroende av genetisk karaktärisering för påvisande. Vidare kan isolat med OXA-48 vara svåra att detektera då de i vissa fall kan uppvisa cefalosporinkänslighet. Test med karbapenem är därför nödvändig, och svenska laboratorier rekommenderas också att vid odling för multiresistenta bakterier använda meropenem som screeningsubstans och misstänka karbapenemasproduktion hos isolat som uppvisar meropenem MIC >0,25 mg/L och zonstorlek ≤22 mm ( www.srga.org ).

Förvidare läsning om ESBLCARBA:

Karbapenemresistenta Klebsiella pneumoniae i Stockholm

Första fallet av karbapenemasproducerande Escherichia coli i Sverige

Karbapenemresistenta bakterier med genen NDM-1 oroar
Implementering av en ny ESBL-definition

/Eva Melander, Vårdhygien och Mats Walder, Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne

Sonja Löfmark, Christian Giske, Barbro Olsson-Liljequist, Maria Lysen, Maj Ringman, Johan Struwe och Karin Tegmark Wisell, samtliga vid Smittskyddsinstitutet