Smittskyddsinstitutet (SMI) har utsett Mats Erntell till ordförande och Eva Melander till vice ordförande i Stramarådet från och med 1 september 2011.

Stramarådet är ett rådgivande organ till SMI i antibiotikafrågor och ska bistå myndigheten i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Mats Erntell är medicine doktor, infektionsläkare och sedan 2005 smittskyddsläkare i Halland. Eva Melander är medicine doktor och verksamhetschef för vårdhygien, labmedicin i Skåne. Båda är även engagerade i det lokala Stramaarbetet i sina respektive landsting.

Otto Cars har efter 16 år som ordförande för Strama/Stramarådet valt att avgå för att ägna mer tid åt internationellt arbete inom antibiotikaresistensområdet. Otto Cars kommer även fortsättningsvis att på deltid tjänstgöra som antibiotikaexpert vid SMI.