Efter 16 års arbete mot antibiotikaresistens som ordförande och eldsjäl i Strama/Stramarådet har Otto Cars lämnat detta uppdrag för att ägna mer tid åt internationellt arbete inom antibiotikanätverket ReAct. Som en av grundarna till Strama har Otto Cars bidragit till förändringar i det svenska förhållningssättet till antibiotika. Otto Cars kommer fortsättningsvis att tjänstgöra på deltid som antibiotikaexpert vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Sedan 1 juli 2010 har SMI ansvaret för de nationella strategierna och det preventiva arbetet mot antibiotikaresistens då tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag övergick till SMI. I och med övergången bildades Stramarådet som ska bistå myndigheten i ärenden som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

- Otto Cars insatser för att skapa förståelse för frågorna kring antibiotikaresistensens faror och även för att hitta vägar för att hantera dessa kan inte överskattas. När Otto nu lämnar över stafettpinnen till andra så gör han det i ett läge när vi har fått möjlighet att göra ännu större satsningar på området, både lokalt och nationellt, vilket är mycket glädjande, säger Johan Carlson, generaldirektör vid SMI.

Nätverket Strama bildades 1995 som ett svar på en ökande resistensutveckling i Sverige och har sedan dess arbetat med rationell antibiotikaanvändning och andra förebyggande insatser mot antibiotikaresistens. Parallellt med att Strama bildades på nationell nivå, skapades lokala Stramagrupper i landstingen. Den svenska arbetsmodellen fick tidigt gensvar både inom EU och WHO. På senare år har även länder som Kina, Indien, Thailand och Ghana uttryckt intresse för hur man arbetar i Sverige på ett samlat sätt – multisektoriellt och lokalt förankrat. Betydelsefullt för den svenska arbetsmodellen är att arbetet har varit centralt sanktionerat i och med det regeringsuppdrag som Strama fick 2000. Utöver det har de lokala Stramagrupperna i landstingen varit motor för det viktiga förändringsarbetet ute i hälso- och sjukvården. Sedan toppnoteringarna i mitten på 1990-talet har antibiotikaförskrivningen i Sverige minskat med cirka 30 procent, vilket tyder på en ökad medvetenhet om problemet.

- Det känns både bra och lite sorgligt att lämna Stramarådet just nu. Bra, eftersom det finns starka krafter som tar över ledningen och för att regeringens satsning på patientsäkerhet har gett de lokala Stramagrupperna en energiskjuts och förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete. Men det känns förstås också lite sorgligt att lämna det arbetet som så länge varit fokus i mitt professionella liv och där jag fått förmånen att arbeta med fantastiska människor, säger Otto Cars.

Genom de internationella kontakter som arbetet i Strama medförde kom insikten om den globala omfattningen av problemet med resistenta bakterier. Detta bidrog till att Otto Cars blev en av grundarna till det internationella nätverket ReAct – action on antibiotic resistance som bildades 2004 och stöds av Sida.

Arbetet inom ReAct har bland annat fokuserat på att komma tillrätta med den allvarliga bristen på utvecklingen av nya antibiotika. Detta arbete som stöttas av Socialdepartementet har resulterat i enighet mellan beslutsfattare, forskare inom privat och offentlig sektor och representanter för civilsamhället om att det behövs en ny samverkansmodell för att lösa de vetenskapliga och finansiella utmaningarna. Detta diskuteras nu också på hög nivå inom EU-kommissionen.

- Situationen är allvarligare än vad många inser och kommer att skörda många liv, både i fattiga och rika länder. Men det finns också ljuspunkter. En förhoppning är att WHO ska prioritera detta problem i större utsträckning och visa tydligare ledarskap. Här har det nu skett vissa framsteg då WHO hade antibiotikaresistens som tema för sin senaste Världshälsodag och då man nu arbetar för att samla frågan inom en enhet vid huvudkontoret i Genève, säger Otto Cars.