Sedan årsskiftet har fem fall av mässling rapporterats till Smittskyddsintitutet (SMI). Tre av fallen rörde ovaccinerade och två personer har uppgivits vara vaccinerad med en dos. En elev på en internatskola i Sverige smittades i Sydostasien. Det fallet gav upphov till två sekundärfall vid skolan. En man insjuknade efter resa till England och Frankrike och en fransk kvinna på besök i Sverige har också rapporterats insjuknad i mässling. Det finns flera undertyper av mässlingsvirus och genetisk typning av virus vid SMI visar att de tre fallen som tagits hem från Sydostasien orsakats av en annan undertyp än det från Frankrike.

Mässling är vanligare i många andra länder än i Sverige. Det kan ta tid innan vi får signaler om var sjukdomen cirkulerar men mässlingsutbrott har rapporterats från flera länder i Europa under 2010. Det finns indikationer på fortsatt sprinding 2011. Förra veckan rapporterade Statens Serum Institut i Danmark om ett mässlingsutbrott med sex laboratoriebekräftade fall på Själland. Det är ofta en besvärlig sjukdom, inte minst om man får den i vuxen ålder. Det finns fortfarande ovaccinerande personer födda mot slutet av 1960-talet, innan man började vaccinera mot mässling, som inte utsatts för smitta eftersom vaccinationerna fick epidemierna att avta från slutet på 1970-talet. Om man inte tror sig haft mässling och inte är vaccinerad kan det vara en bra försäkring mot svår sjukdom att bli vaccinerad! Barn mellan 6 månader och 1,5 år är också en oskyddad grupp. Tidigareläggande av mässlignsvaccintion inför resa till riskområden är ibland möjligt.

Mässling är inte bara en svår sjukdom för den drabbade. Ett fall kan ge upphov till mycket arbete om den sjuke till exempel söker på vårdcentral och sitter i ett öppet väntrum. Detta illustreras tydligt av det arbete som just lagts ner i Jönköpings län.

Många utsatta för smitta vid vårdcentral

I slutet av januari informerades smittskyddsenheten i Jönköpings län om att två elever på en internatskola troligen hade mässling. En av eleverna hade besökt en vårdcentral två gånger på grund av feber och utslag. På skolan bor cirka 140 elever och resten av eleverna bor i närområdet. Totalt finns det runt 270 elever och ett 50-tal lärare på skolan.

De två som insjuknat hade inte varit utomlands nyligen. De var sannolikt smittade av en annan elev som varit på resa i Sydostasien och kommit hem därifrån i början på januari med feber, snuva, hosta, halsont och utslag. Alla tre har provtagits och fått sina mässlingsdiagnoser bekräftade.

Stor inventering för att stoppa smittspridning

När smittskyddsenheten fick information om fallen kontaktades den aktuella vårdcentralen för en inventering av icke-immuna besökare och personal som kommit i kontakt med de insjuknade. Inventeringen inkluderade barnavårdscentralen, öppna förskolan, kvinnohälsovården och folktandvården eftersom alla dessa enheter ligger i nära anslutning till vårdcentralen och har gemensam ventilation. De icke-immuna besökarna erbjöds immunglobulin. Detta fanns inte på något apotek i länet utan beställdes från Göteborg och skickades med taxi.

Vårdcentraler och akutmottagningar i länet samt slutenvården informerades om händelsen och uppmanades till ökad vaksamhet för att eventuella ytterligare mässlingsfall inte skulle missas. Information om händelsen lades också ut på landstingets intranät.

Ett informationsbrev skickades till skolans personal samt elever och en smittskyddssjuksköterska deltog i ett informationsmöte för elevhemsansvariga på skolan. En inventering gjordes av icke-immuna elever och personal. Åtta lärare och tre elever som var ovaccinerade och inte heller haft mässling erbjöds immunglobulin. Skolsköterskan och 10 av eleverna på skolan som var vaccinerade med endast en dos mässlingsvaccin erbjöds ytterligare en vaccination. Två barn till personal på skolan, båda 15 månader gamla, erbjöds att få en redan planerad MPR-vaccination tidigarelagd.

Information om flygbolag, flygtider, mellanlandningar och på vilken plats i planet indexfallet satt sammanställdes och vidarebefordrades till Socialstyrelsen för fortsatt arbete med smittspårning.

Få fall leder ofta till omfattande smittskyddsarbete

Sedan allmän vaccination mot mässling av barn infördes i Sverige 1982 är mässlingsutbrott i Sverige ovanliga. Vaccinationstäckningen är så hög att vi inte längre får stora utbrott av sjukdomen, men mässling är mycket smittsamt. Därför finns det alltid i samband med importfall en risk att icke-immuna individer smittas. Alla kontakter som en mässlingssjuk haft måste hittas för att en pyrande smittspriding ska kunna stoppas. Mässling kan inte bara bli en svår sjukdom för den som drabbas. Ett fall kan också innebära en mycket omfattande arbetsinsats för smittskyddet. Det bästa sättet att förhindra båda konsekvenserna är att vara vaccinerad med två doser mässlingsvaccin!

Läs mer om mässling här

/Annika Linde, Smittskyddsinstitutet
Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet
Ing-Marie Einemo, Enheten för smittskydd och vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, Landstinget i Jönköpings län