Giardia och Cryptosporidium är parasiter som kan förorena vatten och orsaka vattenburna utbrott. Det stora utbrottet av Giardia i Bergen 2004 då tusentals människor blev sjuka efter att ha druckit förorenat dricksvatten satte fokus i Nordeuropa på vikten av fungerande barriärer i dricksvattenberedningen. Flera faktorer bidrar till att Giardia och Cryptosporidium har blivit hälsomässigt viktiga mikroorganismer relaterade till dricksvatten och badvatten. De utsöndras i mycket höga halter från infekterade människor eller djur, den mängd parasiter man behöver få i sig för att smittas är låg och de kan överleva länge, speciellt i kallt vatten. De är också okänsliga för klorering.

Regelbundna analyser

Ett antal större vattenverk (vv) i Sverige analyserar regelbundet sina ytvattentäkter avseende parasiterna Giardia och Cryptosporidium. Smittskyddsinstitutet har sammanställt resultat från analyser av prover under 2003-2008.
Av totalt 200 prov var 48 procent från i Göta älv (Lackarebäck vv, Alelyckan vv samt Lärjeholm), ytterligare 13,5 procent från Rådasjön. Sydvatten (Vombverket och Ringsjöverket) stod för 24 procent av analysmängden och resterande 28 procent kom från Mälaren (Norsborgs vv, Lovö vv och Görväln vv).

Svårt att förutsäga parasiter i ytvatten

Av sammanlagt 200 prov var 4 procent (8/200) positiva för Giardia och 11,5 procent (23/200) positiva för Cryptosporidium. I 3 procent (6/200) av proven hittades både Giardia och Cryptosporidium. Med den analysmetodik som används går det inte att säga vilken art av Giardia eller Cryptosporidium som finns i provet, inte heller om de är levande eller döda parasiter.
Det är svårt att förutsäga när det kan finnas parasiter i ett ytvatten. Analyser där man tittar efter andra mikroorganismer som är lätta att hitta och som används som markör för att vattnet förorenats med fekalier har varit svåra att korrelera till förekomst/frånvaro av parasiter i vattnet. Det gick inte heller att korrelera grumlighet eller mycket regnande till en förhöjd förekomst av Giardia och/eller Cryptosporidium i studien.

Kan komma att öka till följd av den globala uppvärmningen

Cryptosporidium är ett av de agens som man tror kommer att öka i miljön till följd av den globala uppvärmningen. Detta kan leda till ett ökat behov av åtgärder för att inte risken för smittspridning via dricksvatten ska öka vid såväl vattenverk som avloppsreningsverk.

Sammanställningen och publiceringen av data har möjliggjorts genom att respektive ansvarig för resultaten vid vattenverken och ägare till resultaten har godkänt denna samlade publicering.

Läs hela rapporten här .

Läs även Cryptosporidium och Giardia – rekommendationer om åtgärder för att minska risken för vattenburen smitta här .

Läs mer om Giardia här och läs mer om Cryptosporidium här .

/Anette Hansen, Smittskyddsinstitutet