Under denna säsong är 91 % av stammarna resistenta mot dessa läkemedel. CDC rekommenderar nu att amantadin och rimantadin inte används vid behandling eller som profylax mot influensa i USA under denna säsong.

Amantadin och rimantadin är avregistrerade läkemedel i Sverige och amantadin finns för närvarande endast tillgängligt som 50 mg kapslar i extempore-beredning. Amantadin var det första läkemedlet som blev godkänt för profylax och behandling av influensa. Då medlet saknar effekt mot influensa B, orsakar centralnervösa biverkningar och snabbt ger resistensutveckling vid behandling har det fått mycket begränsad användning. I Sverige används främst neuraminidashämmare (oseltamivir eller zanamivir) vid behandling av influensa A och B.

Resistensutveckling mot amantadin är vanlig vid behandling och uppträder snabbt hos cirka 30 % av patienterna. I höstas visades i en global övervakningsstudie innefattande över 7000 influensa A isolat att resistens mot amantadin och rimantadin ökat signifikant från 0,4 % år 1994-5 till 12,3 % år 2003-4. Ökningen var mest markant i Asien med de högsta frekvenssiffrorna i Kina (74%), men en liknande trend observerades också i USA under de första 6 månaderna av influensasäsongen 2005 med en incidensökning av amantadinresistens från 2% till 15%. Denna studie visade att ökningen av cirkulerande amantadin och rimantadin resistenta stammar har ökat i USA. Vi har även påvisat amantadinresistenta influensa A stammar i Sverige under denna säsong. Främst från resenärer från Asien.

Nyheten publicerad 2006-01-18