I laboratoriet bedrivs vetenskapliga studier av skydd mot smittsamma sjukdomar. Ett viktigt område är att utveckla ett vaccin mot hiv/aids. Dessa vacciner testas på apor. Apor används endast när försök i laboratorium eller på andra djurarter inte kan användas, och är nödvändiga för detta arbete genom sitt nära släktskap med människan.

Resultat från en provsprängning som Banverket utförde förra året, visade att aporna reagerade ganska kraftigt på dessa. Ändå var laddningarna mindre i intensitet och längd än vad som blir fallet vid det faktiska tunnelbygget.

Det är viktigt att ta reda på om det finns risk för att den eventuella stress som aporna upplever i samband med sprängningarna kan påverka resultaten i forskningsstudierna. Därför planerar Smittskyddsinstitutet en studie för att ta reda på hur apor påverkas av denna typ av buller. Någon sådan vetenskaplig och publicerad forskningsstudie har hittills inte genomförts. Försöket har godkänts av Stockholms Norra Djurförsöksetiska Nämnd.

Under studien kommer ett inspelat sprängningsljud att spelas upp i högtalare utanför apornas burar under några sekunder två gånger per dag. Ljudet har samma styrka som det beräknas ha i lokalerna vid sprängningarna, cirka 90 – 100 dB, vilket motsvarar ljudstyrkan vid en rockkonsert. Aporna kommer att filmas vid dessa tillfällen för att dokumentera rörelser och reaktioner. Dessutom kommer apornas avföring av analyseras för hormonet cortisol, vilket ger en god indikation på djurens stressnivå. Resultaten av studien kommer att lämnas in för vetenskaplig publicering.

Det finns flera vinster med att denna studie utförs. Dels den direkta kunskapen som har betydelse för anpassning av sprängningsintensiteten vid passagen under djurhuset, och för den fortsatta planeringen av vår forskning, dels spridandet av kunskap i samband med publiceringen av resultaten. Studien kan bidra till att reducera störande stress i samband med försök på apor och andra djur. Ju mer man kan minska på stress i samband med djurförsök, desto säkrare blir forskningsresultaten. Detta är till nytta både för försöksdjuren och forskarna, och därmed också för allmänhetens framtida tillgång till vaccin mot svåra sjukdomar.

Nyheten publicerad 2006-05-23