Bakgrund

För närvarande pågår ett mycket stort utbrott av Chikungunyavirusinfektion på den franska ön Réunion i Indiska Oceanen, öster om Madagaskar och i närheten av Mauritius. Epidemin i området startade i mars 2005, troligen på Comorerna. På grund av rådande vädersituation (vilken gynnat myggförökning) har smittspridningen ökat drastiskt sedan mitten av december. WHO uppgav 060301 att enligt matematiska beräkningar kan 157 000 ha infekterats av chikungunya i La Réunion. Sedan årsskiftet hade Mayotte rapporterat 924 fall, Mauritius 2 553 fall (varav 1 173 laboratoriebekräftade) och Seychellerna 4 650 fall. På Madagaskar har sannolikt fall också bekräftats senaste tiden. Från Comorerna (där utbrott pågick 2005) har inga fall rapporterats efter årsskiftet. På några ställen förekommer samtidigt dengue-virusinfektioner vilket bidrar till osäkerheten i siffrorna. Fall har även börjat rapporteras från Indiska kontinenten.

Smittämnet

Chikungunya är togavirus tillhörande gruppen alfavirus. Det sprids via Aedes-myggor, vilka i sin tur smittas via olika däggdjur och fåglar. Viruset smittar inte mellan människor. Viruset finns i stora delar av tropikerna söder om Sahara, Indiska kontinenten, i Sydostasien och på Filippinerna. Stora epidemier förekommer.

Sjukdomsbild

Cirka 4 -7 dagars inkubationstid efter ett myggbett insjuknar man med hög feber, muskelvärk, huvudvärk och svår värk i de små lederna. Ibland ses ett utslag när febern sjunker. Cirka ¼ av de insjuknade får blödningar från näsa och/eller tandkött. Sjukdomens namn betyder ”det som är böjt”, syftande på patienternas kroppshållning. Sjukdomen brukar anses vara godartad men man har under det pågående utbrottet för första gången rapporterat hjärn- och hjärnhinneinflammationer samt mor-barn-överföring av virus om mamman insjuknar just före förlossningen. Enligt Pasteurinstitutet i Paris finns inga konfirmerade dödsfall orsakade av Chikungunya-viruset som sådant. Ett misstänkt dödsfall (10-årig flicka) är ännu inte konfirmerat. Bland övriga dödsfall som rapporterats under epidemin har medelåldern varit 78 år och de flesta har haft underliggande sjukdomar.

Är risken för chikungunyavirusinfektion större för barn?

I den pågående epidemin på Réunion hade man per 31 januari registrerat 29 allvarliga fall. Sjutton av dessa har drabbat nyfödda barn genom att mamman haft en infektion strax innan förlossningen och överfört infektionen till barnet. Ytterligare 3 småbarn med allvarlig sjukdom har infekterats via myggbett. Samtliga dessa barn har tillfrisknat. Ett dödsfall hos en 9-eller 10-åring (olika uppgifter cirkulerar) undersöks men har hittills inte bekräftats vara orsakat av chikungunyainfektion.

Sammanfattningsvis har man för första gången kunnat bekräfta allvarlig, men övergående, sjukdom hos nyfödda som fått infektionen via modern. I övrigt finns inga nya uppgifter som talar om vare sig större risk eller allvarligare sjukdom hos barn.

De franska myndigheterna poängterar vikten av profylax mot myggbett. För spädbarn bör man tänka på att använda myggnät och myggmedel som är godkända för dessa.

Fallen illustrerar också att höggravida, som allmän rekommendation, noga bör överväga eller avstå turistresor till tropikerna.

Övervakning

Lokala och franska myndigheter försöker nu tillsammans med regionala WHO-kontoret begränsa spridningen, framför allt genom myggbekämpning.

Profylax och behandling

För den enskilde gäller att såväl vaccin som läkemedel saknas. Den viktigaste skyddsåtgärden är att förebygga myggbett genom insmörjning med myggmedel samt att bära täckande klädsel. Man bör även använda myggspiraler, elektriska myggbekämpare och liknande. Myggorna bits främst utomhus, på dagtid särskilt i gryning och skymning. De förekommer särskilt rikligt där det finns vattensamlingar, sopor och annat avfall.

Reserekommendationer

Inga reserestriktioner har utfärdats av de franska myndigheterna eller rapporterats till den europeiska smittskyddsmyndigheten ( www.ecdc.eu.int ). Enligt de uppgifter vi fått finns mycket få myggor i turistområdena på Mauritius, vilket gör att risken för smitta sannolikt är begränsad i dessa. Smittskyddsinstitutet följer noga utvecklingen.

Nyheten publicerad 2006-03-31