Med anledning av att WHO har uppmärksammat problemet med extremt läkemedelsresistent tuberkulos, XDR-TB, (se länk till WHO) lämnas följande information.

XDR-TB är höggradigt resistent mot flera av de läkemedel som används vid behandling av tuberkulos. Problemet är välkänt sedan många år, men har fått ökad uppmärksamhet genom att WHO har gjort en global kartläggning som publicerats i mars 2006 (se länk till CDC). Där konstateras att XDR-TB förekommer över hela världen, men med speciellt hög frekvens i länder i forna Sovjetunionen samt i Asien.

Därtill har en rapport i augusti 2006 (se länk till AIDS 2006) visat på en hög frekvens av XDR-TB med hög dödlighet bland hiv-infekterade individer i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika.

I Sverige kan XDR-TB diagnostiseras och problemet är känt sedan många år. Enstaka fall har rapporterats. Smittskyddsinstitutet följer noga utvecklingen tillsammans med de fem tuberkuloslaboratorierna i landet.

WHO har tagit initiativ till en handlingsplan för att bromsa spridningen av XDR-TB. Viktigaste åtgärden för att förebygga utveckling av resistent tuberkulos är tidig diagnos och fullständigt genomförd behandling med godkända läkemedel.

Dagens situation bedöms inte innebära någon ändring i risken att bli smittad, men belyser att personer, som vårdar eller har annan yrkesmässig närkontakt med tuberkulossjuka bör vara vaccinerade och ha adekvat andningsskydd.

För närvarande rekommenderar inte Smittskyddsinstitutet begränsning av resandet p.g.a. XDR-TB.

/Ragnar Norrby, Generaldirektör

Texten har sammanställts i samråd med Victoria Romanus, Johan Struwe och Sven Hoffner vid Smittskyddsinstitutet.

Nyheten publicerad 2006-09-14