Vid Refvacs möte den 21/9 diskuterades vaccination av barn mot pneumokocker. Mot bakgrund av Refvacs bedömning föreslår SMI att pneumokockvaccin ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Smittskyddsinstitutets bedömning av vaccination av barn mot pneumokocker

Bakgrund

Pneumokocker är bakterier som är vanligt förekommande i svalgfloran hos barn. De kan orsaka flera typer av infektioner, till exempel akut mellanöroninfektion (otit), lunginflammation, blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation. Det finns ett 90-tal olika pneumokocktyper och en individ kan därför få flera pneumokock-infektioner under livet. Smittskyddsinstitutet, SMI, följer regelbundet förekomsten av pneumokockinfektioner som är invasiva (främst blodförgiftning och hjärnhinneinflammation) samt infektioner som orsakas av pneumokocker som har nedsatt känslighet för penicillin.

Flera vacciner mot pneumokocker har utvecklats. Ett vaccin består av ytstrukturer från 23 pneumokocktyper och har använts sedan mer än 20 år. Detta vaccin har nackdelen att det inte ger ett bra skydd hos barn yngre än 18 månader. Det var därför ett stort framsteg när man kunde utveckla vacciner där ytstrukturerna binds till protein och därmed ger antikroppsbildning även hos nyfödda barn. Av sådana vacciner finns sedan några år ett vaccin registrerat som ger skydd mot sju typer av pneumokocker (7-valent).

I Sverige rapporterades 2005 57 fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år och fram till början av september i år har det rapporterats 38 fall bland barn under två år. Man har uppskattat att ungefär 2/3 av dessa sjukdomsfall skulle ha kunnat förhindras med vaccination. Sannolikt föreligger viss underrapportering av antalet invasiva fall.

Det 7-valenta vaccinet har under de senaste tre åren inkluderats i barnvaccinationsprogrammen i flera länder, bl.a. USA, Schweiz och Norge.

SMI:s referensgrupp för vaccinfrågor, Refvac, rekommenderade 2004 att vaccination mot pneumokocker med det 7-valenta vaccinet i första hand bör erbjudas personer med ökad risk för livshotande pneumokock-infektioner. Exempel på sådana personer är de som har nedsatt immunförsvar (HIV-infektion, sänkt mjältfunktion, etc.), kroniska hjärt- eller lungsjukdomar och för tidigt födda barn. Vid detta tillfälle gjordes bedömningen att det inte fanns tillräckliga skäl att rekommendera allmän vaccination av barn under två års ålder.

Förslag

Refvac diskuterade åter frågan om pneumokock-vaccination den 21/9 2006. Den dokumentation som presenterades gav vid handen att:

  • Barnvaccination med det 7-valenta vaccinet tycks ge en ganska betydande flockimmunitet, d.v.s. frekvensen pneumokockinfektioner minskar även hos icke vaccinerade personer eftersom risken för att exponeras för bakterien minskar.
  • Vaccination med det 7-valenta vaccinet kan i någon mån minska cirkulationen i samhället av pneumokocker resistenta mot penicillin och/eller andra antibiotika.
  • Hälsoekonomiska studier, bl.a. i Norge, har gett vid handen att de medicinska vinster som uppnås med att vaccinera barn med det 7-valenta vaccinet ger ekonomiska konsekvenser som helt eller delvis uppväger kostnaderna för vaccinationen.
  • Risken för allvarliga biverkningar av vaccination med det 7-valenta vaccinet bedöms vara låg.

Mot bakgrund av Refvacs bedömning föreslår SMI att Sverige inför en rekommendation om vaccination mot pneumokocker med det 7-valenta vaccinet av barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Den tidigare rekommendationen att vaccinera individer med ökad risk för allvarliga pneumokockinfektioner kvarstår oförändrad.

Minnesanteckningar från Refvacs möte den 21/9 2006 beräknas finnas tillgängliga på SMI:s hemsida om cirka två veckor.

Solna 22/9 2006

/Ragnar Norrby, Generaldirektör