Under sommaren 2006 rapporterades några fall av sårinfektioner orsakade av kolerabakterier (ej toxinbildande, ej agglutinerande). Mediebevakningen kring dessa fall blev stundtals mycket intensiv.

Bakterien som orsakar sårinfektionerna tillhör arten Vibrio cholerae men skiljer sig från klassisk kolera, ”äkta kolera”, vilken utsöndrar ett toxin (gift) som ger svår diarré. Begreppet ”badsårsfeber” har börjat användas för de angivna sårinfektionerna och är en bra term som minskar sammanblandning med ”äkta kolera”. Begreppet badsårsfeber används för allvarliga fall där infektion har etablerats i redan befintliga sår och sedan gett en allvarligare infektion. Förutom Vibrio cholerae kan även Vibrio vulnificus ge sådan infektion.

Vibriobaktierna förekommer normalt i främst bräckt vatten men kan också återfinnas i sötvatten. Optimal salthalt för bakterien är 0,4 till 1,7 procent. Bakterierna gynnas av temperaturer över 20 grader Celsius, även förekomst av alger och zooplankton gynnar tillväxten.

Till skillnad från sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan tillföras badvattnet via avloppsbräddning, enskilda avlopp med mera är denna mikroorganism ingen indikator på fekal förorening utan förekommer naturligt i miljön.

Smittskyddsinstitutet (SMI) följer löpande läget kring dessa infektioner men någon kartläggning av förekomsten av vibriobakterier i badvatten är inte aktuell i dagsläget.

Under sommaren 2006 kontaktades Smittskyddsinstitutet av flera kommuner som önskade provta sina badvatten för analys av eventuell förekomst av vibriobakterier. Då bakterien inte är någon tillfällig förorening utan naturligt förekommande i vattnet (varierande halter) är provtagning och analys av badvattnet enbart en falsk säkerhet. Förhållandena för bakterierna i vattnet kan snabbt ändras och ett negativt provsvar efter analys säger inget om förekomsten av bakterien ett dygn eller vecka senare.

För att undvika att bli smittad är rekommendationen att personer som har bensår eller andra öppna, vätskande sår ska undvika utomhusbad. Detta gäller särskilt äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar. Om temperaturen i vattnet varit över 20°C i en vecka kan man utgå från att vibriobakterier förekommer i de flesta vatten. Flera andra mikroorganismer kan ge infektioner via sår vid bad utomhus.

Mer information om badvattentemperatur och badvattenkvalitet, se webbsidan Badplatsen . Vidare information om badsårsfeber finner ni på smittskyddsinstitutets hemsida under rubriken sjukdomar. Se länk till höger.

/ Anneli Carlander , Mikrobiolog, Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö