Ett förändrat klimat i Sverige kan komma att påverka infektionssjukdomars utbredning och omfattning. Många infektionssjukdomar är zoonoser vilket innebär att de kan smitta både djur och människor. Nu släpper regeringen sitt slutbetänkande i klimat och sårbarhetsutredningen. Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Stockholms universitet har varit med i arbetet med underlag till slutbetänkandet.

Klimat och sårbarhetsutredningen (Dir 2005:80) har haft i uppgift att utreda effekterna av klimatförändringar i Sverige och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas. Utredningen behandlar teknisk infrastruktur, bebyggelse och fysisk planering, jord- och skogsbruk, turism, naturvård, hälsofrågor och vattenförsörjning.

Läs Klimat och sårbarhetsutredningen (Dir 2005:80) på regeringens webbplats