Smittskyddsinstitutet har i samarbete med Skogsindustrierna kartlagt förekomsten av Legionella inom skogsindustrin på de bruk som har en bioreningsanläggning som installerats för reduktion av organiskt material i avloppsvattnet. Kartläggningen har gjorts vid fem tillfällen under 2005 till 2007 för att ge underlag för riskbedömningar.