Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt fortsätter arbetet med att försöka hitta källan till smittan på gården. Alla miljöprover som tagits har varit negativa. Nästa steg är att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer att analysera jordprov från gården.

Förebyggande antibiotikabehandling

Alla djuren på gården är avlivade och personer som haft kontakt med djuren är identifierade, och har fått förebyggande antibiotikabehandling. Behandlingen ska ges i 8 veckor och totalt rör det sig om knappt 100 personer i hela landet, varav ett 20-tal i Halland. Eftersom mjältbrand inte smittar mellan människor är de personer som blivit exponerade för smittan alltså inte smittsamma. Det är ännu oklart hur djuren har smittats, och detta utreds tillsammans med berörda myndigheter.

Ovanligt att människor drabbas av mjältbrand

Mjältbrand är en allvarlig, akut bakteriell infektionssjukdom som kan drabba många djurslag, framför allt gräsätare men även människan. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen förekommer i jordbruksområden i hela världen, men är ovanlig i industrialiserade länder. Senaste fallet hos djur i Sverige rapporterades 1981.

Ingen oro för allmänhet

Oroliga människor har hört av sig till sjukvården i Halland med frågor kring smittrisk. Därför är det viktigt att få ut följande budskap:

  • Allmänheten löper ingen smittrisk.
  • Det är inte någon risk att vistas i naturen eller andra marker i närheten av den drabbade gården.
  • Inga sjuka djur har gått till slakt, det finns därför ingen risk för smittat kött i butiker.

Kontaktperson:

Sofie Ivarsson, Epidemiolog, tfn 08-457 23 00 .
(efter kontorstid SMI-jour/TiB, tfn 08-457 24 00)