Smittskyddsinstitutet inbjuder därför samtliga mikrobiologiska laboratorier i Sverige att delta i en screening-undersökning för identifiering av möjliga C. difficile av PCR ribotyp 027. Screeningen bygger på utodling av C. difficile samt undersökning av känslighet för moxifloxacin med lappdiffusion på de lokala mikrobiologiska laboratorierna följt av kostnadsfri PCR ribotypning av moxifloxacinresistenta isolat på Smittskyddsinstitutet (se bifogat förslag för odling av C. difficile med påföljande lapp-diffusionstest för moxifloxacin). Observera att moxifloxacinresistens ej är unikt för PCR ribotyp 027. Data från Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge visar att ca 10 % av samtliga C. difficile isolat uppvisar moxifloxacinresistens.

Vi avser primärt att genomföra denna screening för förekomst av C. difficile 027 under perioden 080215 – 080615.

Vi vill uppmuntra samtliga mikrobiologiska laboratorier att ha metod för odling av C. difficile tillgänglig. Detta för att möjliggöra isolering av stammar för typning i samband med utbrottssituationer alternativt vid svåra kliniska fall av C. difficile-associerad sjukdom. Se bilagor rotokoll för odling samt för screeningstrategi för identifiering av moxifloxacinresistenta isolat.

Sammanställningar över de PCR ribotyper som identifieras vid respektive laboratorium kommer att skickas ut månadsvis. Vid fynd av PCR ribotyp 027 ringer vi ut svar.
Vi rekommenderar att ni informerar den vårdhygieniska enhet som finns knuten till ert sjukhus/upptagningsområde för information om ert deltagande i screeningen.

Vi hoppas att ni vill delta i undersökningen för identifiering av PCR ribotyp 027. Vänligen meddela oss eventuellt intresse för detta så snart som möjligt.

Karin Tegmark Wisell
Medicinskt ansvarig läkare
Sektionen för antibiotikaresistens och vårdhygien

Thomas Åkerlund
Mikrobiolog
Avdelningen för Bakteriologi

Screening för identifiering av Clostridium difficile PCR ribotyp 027

Smittskyddsinstitutet inbjuder samtliga mikrobiologiska laboratorier i Sverige att delta i en screening-undersökning för identifiering av C. difficile av PCR ribotyp 027

Screeningmetod för tidig upptäckt av Clostridium difficile av typen NAP1/027 i Sverige

Odling av Clostridium difficile samt screen för moxifloxacinresistens,
Januari 2008

Följebrev vid inskickande av moxifloxacinresistenta stammar till SMI

Protokoll för C diff screening