I projektets slutrapport redovisas områden som kommunerna behöver förbättra. Det rör främst tillgången till vårdhygienisk kompetens, utbildning och kompetensutveckling för personalen, konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner och egenkontroll av system, processer och resultat.

I rapporten finns också material som har tagits fram som stöd för kommunernas vårdhygieniska förbättringsarbete, till exempel handledning och blanketter för självskattning och infektionsregistrering, en checklista för hygienrutiner och handledning för egenkontroller i hemtjänst och särskilda boenden.

Genom bättre hygien i vården och omsorgen kan man förebygga att antibiotikaresistenta bakterier och andra mikroorganismer sprids mellan personal och vårdtagare. Det gäller både i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. År 2005 fick Socialstyrelsen Dagmar-medel för att tillsammans med SMI, SKL och Strama genomföra ett projekt för att stödja kommunerna i deras arbete för bättre vårdhygien.

Socialstyrelsen har också tecknat ett avtal som ger samtliga kommuner möjlighet att under sammanlagt 12 månader gratis använda det webbaserade utbildningsprogrammet Att förebygga smittspridning från Karolinska Institutet Education. Erbjudandet riktas till kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), som ansvarar för att teckna licenser och återföra information om vilka yrkesgrupper som genomgår utbildningen.