Tuberkulos (TB) är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen med uppskattningsvis 2 miljarder människor som bärare. Bilden kompliceras ytterligare av att förloppet kan vara långdraget med motsvarande smittsam period som följd. Vidare kräver TB lång antibiotikabehandling (6-12mån) med idag existerande läkemedel, vilket i många fall innebär inkomplett behandling med risk för ökad smittspridning och resistensproblematik.

I samband med flygresor finns en potentiell risk för tuberkulossmitta och andra infektionssjukdomar som är luftburna eller sprids via droppsmitta. Risken ökar med flygningens duration. Utbrottet av SARS 2003 och den ökade förekomsten av multiresistent TB (MDR-TB och XDR-TB) har orsakat oro hos resenärer, hälsomyndigheter och flygbolag. Risken är generellt sett låg och beroende av ett flertal faktorer, exempelvis infektiviteten hos smittbäraren, mottagligheten hos utsatta, fysisk närhet till smittbärare, resans längd, ventilation i kabinen mm. Den tredje upplagan av ” Tuberculosis and air travel: guidelines for prevention and control ” tar upp och behandlar risker och problematik med TB i samband med flygresor. Publikationen ger information rörande i) smitta ombord på flygplan, ii) hur man praktiskt minskar risken för exponering under flygning, iii) handhavande av resenärer med infektiös TB, iv) procedurer och ansvarsområden då TB diagnostiseras hos en patient som nyligen rest med passagerarflygplan, inklusive identifiering av kontakter och screening för eventuellt insättande av förebyggande behandling, v) WHO:s ansvar och roll.

De nya riktlinjerna innehåller en del uppdateringar angående hur man definierar smittsamma och potentiellt smittsamma fall, liksom rekommendationer för hur varje kategori samt exponerade bör behandlas. Rekommendationer ges också för resenärer, läkare, nationella smittskyddsmyndigheter och flygbolag. En sammanfattning av rekommendationerna återfinns i WHO:s Weekly Epidemiological Record 6 juni 2008 .

Exempelvis rekommenderas att läkare ska informera alla patienter med smittsam och potentiellt smittsam TB att de inte får företa flygresa förrän de behandlats med adekvata antibiotika under minst 2 veckor. Om patienten trots detta avser att resa ska smittskyddsmyndighet kontaktas. Vidare ska fall rörande personer med smittsam TB som har företagit flygresa inom de närmaste tre månaderna med sammanhängande flygtid av minst 8 timmar följas upp med ytterligare åtgärder och kontakt med flygbolag för identifikation och spårning av personer som kan ha utsatts för smitta.

Slutligen bör understrykas att det i nuläget inte inträffat något som innebär en särskilt ökad risk för TB eller annan luftburen- eller droppsmitta och som föranleder oro eller extra försiktighetsåtgärder för den vanlige resenären i samband med flygning.