Syftet med workshopen är att öka kunskapen om kikhostans förlopp hos vaccinerade, vaccinationsprogrammets betydelse och vad som kan göras för att ytterligare minska förekomsten av kikhosta.

Uppföljningsprojektet visar att ett bra vaccinationsskydd uppnås efter båda de vaccindoser som sedan 1996 ges vid 3 och 5 månader, och detta förstärks ytterligare med den tredje dosen vid 12 månaders ålder. Totalt har antalet rapporterade fall de senaste tio åren minskat från över 10 000 till mellan 500-1 000 fall per år, med störst minskning bland förskolebarn. Ytterligare minskning är att vänta efter de förnyelsedoser vid skolstart och i slutet av skoltiden som infördes i vaccinationsprogrammet år 2007.

Men immuniteten är inte livslång vare sig efter kikhosta eller vaccination. Ungdomar och vuxna kan därför smitta de allra minsta spädbarnen som inte hunnit få vaccinationsskydd och i den åldersgruppen inträffar idag ungefär ett dödsfall per år.
– Det är viktigt med kontaktspårning kring inträffade fall av kikhosta. Och barn under sex månader ska erbjudas antibiotikabehandling om de kan ha utsatts för smitta, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.