Data om antal influensafall kommer från och med den 15 juli att tas från Smittskyddsinstitutets (SMI) webbaserade anmälningssystem, SmiNet. De kommer att publiceras dagligen, men det kan ibland vara några dagars fördröjning av rapporteringen till SmiNet.

Uppdaterad information kring den epidemiologiska utvecklingen av den nya influensan A(H1N1)v med resultat från sentinelrapportering, sentinelprovtagning och annan epidemiologisk information från Sverige och världen kommer från och med vecka 29 också att publiceras i den veckovisa influensarapporten .

Förändringen är en följd av det myndighetsgemensamma beslutet att ändra strategin mot den nya influensan A(H1N1)v. Den nya strategin innebär att myndigheterna i första hand begränsar effekterna av en pandemisk spridning istället för som tidigare att man försökte begränsa spridningen. SMI kräver därmed inte längre att prover ska tas på alla misstänkta fall och troligen kommer antalet laboratoriediagnoser att minska initialt. Antalet diagnoser före och efter förändringen kommer alltså inte att kunna jämföras om man vill tolka hur epidemin utvecklas.

Vår dagliga rapportering hittar du här.