Det är dessutom viktigt att hitta namn som gör det möjligt att på ett enkelt sätt förmedla korrekt kunskap om mikroorganismen. Ur den synvinkeln är exempelvis det accepterade namnet fågelinfluensa från utbrottet 2005-2006 förödande, eftersom det finns över 80 influensasorter hos fåglar. Namnet har cementerat en vanföreställning att det bara finns en enda influensa hos fåglar. Namnet ”Fågelinfluensan” gör att man vid varje försök att förmedla fördjupad kunskap om influensa måste inleda med att förklara att det inte är så. Ändå är det namnet bättre än ”svininfluensan” eftersom ”fågelinfluensan” faktisk är en fågelinfluensa. Svininfluensan är en ”människoinfluensa”, en av många.

”Svininfluensa” är alltså ett samlingsnamn för ett antal olika influensavirus som cirkulerar bland grisar. Svininfluensor kan ibland smitta grisuppfödare, men sprids inte vidare bland människor om inte viruset förändras, och därmed blir ”människoinfluensor”.
Sådana anpassningar har historiskt säkert skett flera gånger. Såväl Asiaten som Hongkong, de två senaste pandemierna, kom från svin. Spanska sjukan antogs ända fram till början av 2000-talet också ha kommit från svin, eftersom ett likartat virus fanns i nordamerikanska grisar. Åtminstone Asiaten och Hongkong skulle alltså också ha kunnat kallas ”svininfluensan”, men de har istället, som influensatraditioner bjuder, namngetts efter det område där infektionen först uppträdde.

Den nu aktuella influensan utgick troligen från Mexiko, men karakteriserades samtidigt i laboratorier i USA och Kanada. Den ort eller det område där virus först karakteriseras ingår i den officiella benämningen på influensavirus.

Innan WHO föreslog att viruset skulle heta A(H1N1) hade ECDC föreslagit namnet ”the Novel Flu”. Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen var tidigt eniga om att så snart som möjligt ersätta det felaktiga namnet ”svininfluensa” med ”den nya influensan” enligt detta förslag. För att det inte skulle uppstå internationell förvirring enades de svenska myndigheterna om att lägga till A(H1N1) när WHO föreslog detta namn.

Den nya influensan, med specifikationen A(H1N1), är inte perfekt för medier eller folkmun, men namnet kan åtminstone just nu inte missförstås. Därför kommer Smittskyddsinstitutet att behålla den benämningen till dess att världssamfundet eventuellt enas om något bättre.

Annika Linde, statsepidemiolog
Ragnar Norrby, generaldirektör