WHO har nyligen uppdaterat sin information angående den kliniska bilden för den nya influensan och konstaterar att barn under två år är en av de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av allvarlig eller dödlig sjukdom på grund av den nya influensan. Barn med neurologisk sjukdom tycks generellt löpa en större risk ( ref 1 ).

USA:s smittskyddsinstitut CDC har fram till vecka 42 rapporterat om 114 dödsfall bland barn och ungdomar under 18 år i den nya influensan. Detta är redan i högre än snittet av dödsfall i samma åldersgrupp under de fyra senaste årens hela säsonger ((46+78+88+115)/4=81,75) baserat på uppgifter från CDC ( ref 2 ).

Barn kräver oftare sjukhusvård

Andelen sjukhusvårdade fall bland barn i USA är högre än bland vuxna. Den tydligaste skillnaden rör barn 0-4 år som totalt har sjukhusvårdas mer än tre gånger så ofta som vuxna 18-49 år (1,4/0,4=3,5) skillnaden för barn 5-17 år mindre uttalad jämfört med vuxna (0,7/0,4=1,75). Skillnaderna blir ännu större om man använder de högre data angivna för nya övervakningsställen inkluderade i deras sentinellsystem. ( ref 2 )

I en artikel över pediatriska dödsfall i USA som bara inkluderade de som inträffat fram till och med 8 augusti1 fann man 36 barn under 18 som avlidit:

  • Sju var under fem år (19 procent)
  • 67 procent tillhörde någon forma av riskkategori.
  • Av de 23 barn där odlingsdata fanns hade 43 procent samtidig bakteriell infektion, detta inkluderade alla sex i denna undergrupp som var under fem.
  • Vanligaste bakteriella agens var Stapylococcus aureus (43 procent) ( ref 3 )

I Australien ser man tydligt att barn under fem år sjukhusvårdas i större utsträckning an andra åldersgrupper. Det är också en större andel barn som sjukhusvårdas jämfört med tidigare influensasäsonger 2004-07. Även om barn under fem sjukhusvårdas i högre utsträckning var dock sjukhusvistelsen kortare än för äldre ( ref 4 ).

I Storbritannien rapporterar man att av de som vårdas för influensalik sjukdom på sjukhus ser man en ihållande trend att barn i gruppen 0-5 år har de högsta inläggningssiffrorna. För närvarande drygt dubbelt så ofta som 16-64 åringar. Medan barn 6-15 har en något lägre inläggningsfrekvens än denna grupp. ( ref 5 ).

I en artikel avseende kritiskt sjuka patienter med misstänkt H1N1v infektion i Kanada fann man att av 215 patienter som vårdats på intensivvårdsenhet mellan 16 april och 13 juli var 29 det vill säga åtta procent barn. Av de 50 barn med bekräftad infektion var det fyra som avled åtta procent ( ref 6 ).

Av 58 kritiskt sjuka med misstänkt eller bekräftad H1N1v sjukdom i Mexico var enbart två barn 10 och 14 år. Ett av barnen avled. ( ref 7 ).