Hivportalen vänder sig till alla som arbetar med hiv/STI och sexuell hälsa. Hivportalen ska samla den kunskap och erfarenhet som finns när det gäller information, statistik, epidemiologi och förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner. Hivportalen har en viktig roll när det gäller att stärka det förebyggande arbetet nationellt vad gäller hiv och STI.

Syftet med portalen är att de vid myndigheter, i kommuner, landsting och ideella organisationer som arbetar direkt med de riskutsatta grupperna ska hitta fakta, kunna få konkreta tips och uppdaterade nyheter på området.

Till portalen finns ett redaktionsråd kopplat med representanter från Nationella Hivrådet. Redaktionsrådet fungerar som ett stöd till redaktören som sitter på Socialstyrelsen.

Nationella Hivrådet inrättades 2007 av Regeringen för samordning av det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner. Rådets ledamöter representerar olika myndigheter och ideella organisationer som på olika vis bedriver arbete för att minska smittspridningen av hiv/STI.