Svenska Hygienpriset delas ut till den organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet och därigenom påverkat och förbättrat hygienrutiner inom vård och omsorg.

Bakom priset står Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) som år 2010 också valt att dela ut priset till nedanstående:

  • Carina Delin vid Selggrensgårdens äldreboende i Gävle för att hon tagit ansvar som chef inom äldreomsorgen och medvetet sett till att arbetet bedrivs med god hygienisk standard och att följsamheten till hygienrutinerna är hög.
  • Region Skåne för att man på regionnivå har insett och tagit sitt arbetsgivaransvar för hygienfrågor genom att bland annat producera en broschyr om basala hygienrutiner ”den lilla svarta” till personalen. Uppföljning av hygienrutinerna sker tre gånger per år med en målrelaterad ersättningsmodell som är knutet till mätresultatet.100 procent följsamhet ger full ersättning och därefter i fallande skala. Mindre än 70 procent följsamhet ger ingen ersättning.

Om Svenska hygienpriset

Svenska hygienpriset är en hedersutmärkelse med ett diplom och en vas. Priset delas ut av Håkan Sörman, VD Sveriges kommuner och landsting i samband med SFVH:s möte i Södertälje den 20 april 2010. Juryn består av sakkunniga i SFVH: Birgitta Lönnberg, Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, Hygienansvarig, Folktandvården Västra Götaland; Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet.