Det virus som orsakar fladdermusrabies hos fladdermöss i Europa kallas European Bat Lyssavirus (EBLV) och tillhör släktet Lyssavirus. Till samma släkte hör klassiskt rabiesvirus, det vill säga det virus som orsakar rabies hos marklevande djur i stora delar av världen.

Under 2008 inledde Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Naturvårdsverket med Jordbruksverket som delfinansiär ett samarbetsprojekt med målet att undersöka om fladdermöss i Sverige kan vara infekterade med EBLV. Projektet har haft upplägget av aktiv övervakning, vilket innebär att fladdermössen fångas och provtas för att sedan släppas fria. Hos åtta vattenfladdermöss som fångades 2009 i Skåne (Svenstorp, Stockamöllan och Ellinge) kunde antikroppar mot EBLV påvisas. Förekomsten av antikroppar är tecken på att fladdermössen genomgått infektion med EBLV. Virus i saliv kunde dock inte påvisas hos något djur. Att fladdermöss i Sverige kan vara infekterade med EBLV var ett förväntat resultat eftersom EBLV-postiva djur påträffats i flera av våra grannländer.

Dagens rabiesvaccin skyddar även mot fladdermusrabies

Infektion med EBLV drabbar företrädesvis fladdermöss men kan i extremt sällsynta fall smitta andra varmblodiga djur inklusive människa. Infekterade djur kan utsöndra EBLV i saliven och smitta sker vid bett eller kontakt med saliv på skadad hud. Att vistas i samma hus/rum som EBLV-infekterade djur utgör inte en risk. Fyndet av EBLV-antikroppar hos svenska fladdermöss föranleder inte till ändrade rekommendationer avseende hantering av fladdermöss. Det vaccin som idag används på människor i förebyggande syfte, samt vid befarad smitta, av klassiskt rabiesvirus ger även skydd mot EBLV.

Sverige kommer att behålla sin status som rabiesfritt land. Enligt World Organisation for Animal Health (OIE) är ett land rabiesfritt om inga inhemska fall av rabies påträffats hos marklevande djur eller människa på två år.

För ytterligare information

Anna-Lena Hammarin , Avd för Virologi, tel 08-457 26 56