Sammanfattning – så påverkas SMI av propositionen

  • SMI:s främsta uppgifter blir att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag, svara för epidemiologisk övervakning och annan kunskapsuppbyggnad, samt ha ett nationellt laboratorieansvar för den diagnostik som behövs inom smittskyddsområdet.
  • SMI behöver förändras i riktning mot en myndighet med kapacitet och skyldighet att förse regeringen, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag av god beredningskvalitet som svarar mot deras behov.
  • Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och tillhörande hiv-preventiv verksamhet vid Socialstyrelsen överförs till SMI.
  • Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) – som fram till idag har haft en mer fristående ställning – inordnas i SMI:s linjeorganisation.
  • SMI bör även i fortsättningen kunna ge bl.a. landsting och kommuner snabbt stöd vid utbrott. Det gäller särskilt vid smittutbrott som samtidigt sker över landstingsgränser. Som ett led i att förstärka myndighetens möjligheter till skyndsamma insatser kommer den centrala fältepidemiologiska gruppen (CFG) att föras till SMI.
  • SMI kommer även fortsättningsvis ha till uppgift att bedriva forskning inom smittskyddsområdet men då mer som en del av myndighetens övriga uppdrag. Det organisatoriska samarbetet med KI kommer att upphöra i och med ombildningen.

Ombildningen och övriga förändringar genomförs den 1 juli 2010.

Länk till Regeringens proposition "Myndigheterna inom smittskyddsområdet" (2009/10:123)