Det automatiska rapporteringssystemet Svebar (Svensk bevakning av antibiotikaresistens) är en programvara som hanterar stora filer med bakteriologiska odlings- och antibiotikaresistensdata. Hittills har fyra till fem laboratorier varit anslutna i ett pilotprojekt och nu när alla lagliga krav är uppfyllda kommer inom kort omkring cirka tio laboratorier vara med i systemet. Tanken är att samtliga svenska mikrobiologiska laboratorier ska delta med sina resultat och därmed bidra till en nationell övergripande bevakning av resistensutvecklingen i landet.

Svebar ska fungera både som ett resistensövervakningssystem och som ett alarmsystem som snabbt ska kunna larma på givna signaler.
Vinsten på lokal nivå är att varje laboratorium får ett kraftfullt verktyg att samla resistensdata för daglig och långsiktig återkoppling. Mängden data på nationell nivå ger dessutom en helt ny möjlighet att snabbt analysera trender.
Infektioner med resistenta bakterier har blivit ett vardagsproblem i Sverige liksom i Europa, både på sjukhus och i samhället. Sedan 2000 övervakar SMI genom smittskyddslagen de utvalda antibiotikaresistenta bakterierna MRSA och VRE. 2007 tillkom sedan vanliga tarmbakterier med ESBL-resistens.

Oroväckande snabb ökning

Precis som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, konstaterar SMI en kraftig ökning av tarmbakterierna E-coli och Klebsiella preumonie med ESBL-resistens. Sedan övervakningen infördes har drygt 13 000 fall av ESBL-resistens anmälts till SMI. Inom denna grupp har vi under de senaste åren sett en oroväckande snabb ökning i kombination med ytterligare förvärrad resistens där även den kraftfulla antibiotikagruppen karbapenemer slås ut. Vi står tyvärr inför det faktum att det inte längre är självklart att läkare har effektiva behandlingsalternativ kvar.

Under året har SMI genomgått en omorganisering av hela myndigheten. Ett syfte har bland annat varit att samla all kompetens inom antibiotikaområdet till en enhet inom SMI.
– Vi måste nu nå ut ännu bättre till såväl allmänhet som hälso- och sjukvård med kunskapen kring det avgörande preventiva arbetet som kan motverka resistensökningen. Det inbegriper vårdhygienfrågor och att förskriva antibiotika rationellt, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid SMI.